Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

slavianin  

Stały User

szukaj?cy znajomych


Imię: Jacek

Wiek: 21

Dołączył: 07 Sty 2018

   

Wysłany: 2019-07-31, 21:23   Cytaty z Biblii, które zmieni?y ?wiat i które inspiruj?...

Tworz? temat, by pokaza? wszystkim krytykom Katolicyzmu, ?e Biblia zmieni?a ?wiat i to na lepsze. Tym za?, którzy wierz? w Jezusa Chrystusa, by pokaza?, ?e maj? wielk? mo?liwo?? czerpania m?dro?ci z Biblii. Tym za?, którzy jeszcze nie wierz?, ale nie s? zamkni?ci na przyj?cie wiary, by zobaczyli, jakie inspiruj?ce cytaty posiada Biblia.

"Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali si?, jak by podchwyci? Go w mowie. Pos?ali wi?c do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, ?e jeste? prawdomówny i drogi Bo?ej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci te? nie zale?y, bo nie ogl?dasz si? na osob? ludzk?. Powiedz nam wi?c, jak Ci si? zdaje? Czy wolno p?aci? podatek Cezarowi, czy nie?» Jezus przejrza? ich przewrotno?? i rzek?: «Czemu Mnie wystawiacie na prób?, ob?udnicy? Poka?cie Mi monet? podatkow?!» Przynie?li Mu denara. On ich zapyta?: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzek? do nich: «Oddajcie wi?c Cezarowi to, co nale?y do Cezara, a Bogu to, co nale?y do Boga». Gdy to us?yszeli, zmieszali si? i zostawiwszy Go, odeszli.[Mt 22, 15-22]" - cytat ten uwalnia religi? od w?adzy ?wieckiej (wyst?puje to tylko w katolicyzmie). Ko?ció? dawa? i daje mo?liwo?? walki z w?adz? nierespektuj?c? prawa ludzi. Ka?dy katolik ma prawo oporu, gdy w?adza nie respektuje nauk Chrystusa.

"Gdy faryzeusze dowiedzieli si?, ?e zamkn?? usta saduceuszom, zebrali si? razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapyta? , wystawiaj?c Go na prób?: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest najwi?ksze? On mu odpowiedzia?: B?dziesz mi?owa? Pana Boga swego ca?ym swoim sercem, ca?? swoj? dusz? i ca?ym swoim umys?em. To jest najwi?ksze i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: B?dziesz mi?owa? swego bli?niego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera si? ca?e Prawo i Prorocy [Mt 22,34-40]" - cytat ten spowodowa? tak wiele spraw, ?e trudno wyliczy?. Min.: zainspirowa? powstanie szpitali i dzia?alno?? charytatywna.

"Albowiem gdy byli?my u was, nakazywali?my wam tak: Kto nie chce pracowa?, niech te? nie je! 11 S?yszymy bowiem, ?e niektórzy w?ród was post?puj? wbrew porz?dkowi: wcale nie pracuj?, lecz zajmuj? si? rzeczami niepotrzebnymi. 12 Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracuj?c ze spokojem, w?asny chleb jedli. 13 Wy za?, bracia, nie zniech?cajcie si? w czynieniu dobrze! 14 Je?eli kto? nie pos?ucha s?ów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby si? zawstydzi?. 15 A nie uwa?ajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie! [Tes 3,10-15]" - cytat ten jest podstaw? istnienia etyki pracy, najwi?kszego "wroga" marksizmu. Etos ten rozwija? Europ? od czasów zakonów. Poza tym, cytat ten powi?zany jest z zakazem lichwy, czyli pobierania nieuczciwie wysokich odsetek za po?yczane pieni?dze.

"Nie troszczcie si? zbytnio o swoje ?ycie, o to, co macie je?? i co macie pi?; ani o swoje cia?o, czym macie je przyodziewa?… Przypatrzcie si? ptakom w powietrzu; nie siej? ani ?n? i nie zbieraj? do spichrzów; a Ojciec wasz niebieski ?ywi je. Czy? wy nie jeste?cie wa?niejsi ni? one? [Mt 6, 25-26]" - cytat ten sk?oni? chrze?cijan do tworzenia zakonów, tak?e tych aktywnych, które to, jak pisa?em, rozwijali Europ? i nie tylko, gdy? "za wikt i opierunek uprawiali ogromne po?acie ziemi, przetwarzali surowce, tworzyli narz?dzia i technologie, prowadzili szpitale, domy dziecka i ró?nego rodzaju schroniska, a tak?e budowali szkolnictwo podstawowe oraz wy?sze w ca?ej Europie. Jest to praca, za któr? specjali?ci zawodowi ??dali zawsze du?ych wynagrodze?, a któr? zakonnicy wykonywali de facto za darmo (jedzenie, habit i cela do spania)".

"Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! [Tes 5,21]' w kontek?cie do "Nie by?o trudne dla r?ki Twej wszechmocnej – co i ?wiat stworzy?a z bez?adnej materii – nas?a? na nich liczne nied?wiedzie, lwy nieustraszone lub nowo stworzone nieznane drapie?ne bestie, czy to ziej?ce ognistym oddechem, czy z pomrukiem dysz?ce dymem, czy straszne iskry miotaj?ce z oczu, których nie tylko cios móg?by ich zetrze?, ale i zgubi? sam przera?aj?cy ich widok. A i bez tego pa?? mogli od jednego podmuchu, pomst? ?cigani i zmieceni tchnieniem Twej mocy, ale? Ty wszystko urz?dzi? wed?ug miary i liczby, i wagi! [Mdr 11, 17-20]" - i tu dochodz? do zdziwienia wszyscy, którzy to my?l?, ?e Katolicyzm jest "nieracjonalny". Otó?, nie. Katolicyzm jest najbardziej racjonaln? religi?! ?wiat jest stworzony w sposób racjonalny. Mitem jest okre?lenie, ?e Ko?ció? Katolicki t?pi? rozwój nauki! Wszak to zakonnicy stworzyli podstaw? do jej pó?niejszego rozwoju, zachowuj?c równie? staro?ytne dzie?a. A poza tym, wiele naukowców by?o zakonnikami. Tu ma?y przyk?ad: ks. Nicholas Steno uwa?any jest za ojca geologii; o. Atanazjusz Kircher po?o?y? podwaliny pod egiptologi?; o. Giambattista Riccioli jako pierwszy dokona? pomiaru przyspieszenia wolno spadaj?cego cia?a; rozwój wspó?czesnej teorii atomowej przypisuje si? cz?sto o. Rogerowi Boskovicowi; sejsmologia uzyska?a miano “nauki jezuitów” z powodu popularno?ci tej nauki w?ród jezuitów oraz oczywi?cie z powodu ich osi?gni?? w jej zakresie...

"Wtedy Piotr zbli?y? si? do Niego i zapyta?: «Panie, ile razy mam przebaczy?, je?li mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy a? siedem razy?». Jezus mu odrzek?: «Nie mówi? ci, ?e a? siedem razy, lecz a? siedemdziesi?t siedem razy. [Mt 18, 21]" - cytat ten wzywa do przebaczania. Czy? przebaczanie nie jest czym? wspania?ym? Patrz?c nawet z perspektywy niereligijnej.

"Ojcze, je?li chcesz, zabierz ten kielich ode Mnie, ale nie moja, lecz Twoja wola niech si? stanie. [?k 22, 42]" - cytat ten inspiruje do akceptacji stanu, którego nie mo?na zmieni?. Nie proponuje jednak bierno?ci. Bierno?? jest grzechem zaniechania, który dotyczy tych wszystkich katolików, którzy nie anga?uj? si? w wa?ne kwestie spo?eczne, takie jak krytyka aborcji i eutanazji, czy zamykanie si? na potrzebuj?cych.

"Dobre jest bogactwo, gdy nie ci??y na nim wina i z?e jest ubóstwo, gdy przemawia ustami pysza?ka. [Syr 13, 24]" - cytat ten ukazuje, ?e pieni?dze nie s? czym? bezwzgl?dnie z?ym. O ile robi si? z nich dobry u?ytek. I gdy si? je uczciwie zarobi?o. Czy? to nie jest poprawne podej?cie do kwestii pieni?dzy?

"Kto sk?pi sobie samemu, gromadzi dla innego i jego dobrami b?dzie ?ywi? si? obcy. Kto jest z?y dla siebie samego, czy? mo?e by? dobry dla innego? – nie znajdzie wi?c swego szcz??cia. Nie ma nic gorszego, ni? ten, kto jest z?y dla samego siebie. [Syr 14, 4-6]" - sk?pstwo jest czym? z?ym. A poza tym cytat ten wskazuje, ?e bez zdrowej mi?o?ci do siebie, cz?owiek nie b?dzie szcz??liwy. Tak samo jak bez wspó?pracy z innymi. To tak?e m?dro?? bez rozpatrywania kwestii religii.

"Przyjaciela w szcz??liwo?ci si? nie rozpozna, ale w nieszcz??ciu przyjaciel si? nie ukryje. W szcz??ciu cz?owieka nawet wróg zdaje si? by? przyjacielem, ale w nieszcz??ciu odsuwa si? tak?e przyjaciel. nie dowierzaj nigdy przyjacielowi, bo jego z?o?? jest niczym rdza na ?elazie. Je?li nawet zda ci si? uleg?y i pe?en uni?enia, miej si? na baczno?ci i strze? si? go. [Syr 12, 8-11]" - "Prawdziwych przyjació? poznaje si? w biedzie". Komentarz jest chyba zb?dny...

"W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, b?dziemy zbiera? plony, o ile w pracy nie ustaniemy. [Gal 6, 9]" - cytat ten sk?ania do pracy nad sob? i do czynienia dobra. Czy to nie jest poprawny postulat?

"Je?eli kto? z was chce budowa? wie??, to czy? najpierw nie oblicza kosztów, czy ma na wyko?czenie? Aby przypadkiem ci wszyscy, którzy widzieli, ?e po?o?y? fundament, ale nie zdo?a? wyko?czy? budowy, nie zacz?li wy?miewa? si? z niego: Ten cz?owiek zacz?? budowa?, ale nie zdo?a? doko?czy?. Albo król, który wyrusza na wojn? przeciw drugiemu królowi, czy? nie zasi?ga wpierw rady, czy mo?e w dziesi?? tysi?cy zmierzy? si? z tym, który idzie przeciwko niemu z dwudziestoma tysi?cami? A je?eli nie, to wysy?a poselstwo z pro?b? o pokój, kiedy tamten jest jeszcze daleko. [?k 14, 28-32] - taka teoria zarz?dzania, powsta?a jakie? 2000 lat temu :-) .

"Rano zasiewaj swoje ziarno, a i wieczorem niech r?ka twoja nie za?ywa spoczynku, bo nie wiesz, który siew b?dzie udany – ten, czy tamten, czy te? oba b?d? równie dobre. [Koh 11,6]" - cytat ten to zach?ta do robienia sobie planu B. Czyli przygotowaniu sobie awaryjnego rozwi?zania.

"Zaprawd?, powiadam wam: Kto powie tej górze: << Podnie? si? i rzu? si? w morze>>, a nie w?tpi w duszy, lecz wierzy, ?e spe?ni si? to, co mówi, tak mu si? stanie. [Mk 11,23]" - wiara przenosi góry. Tak wiara w swoje mo?liwo?ci, jak i wiara w Boga. ?wiadcz? o tym czyny Ko?cio?a, które zapomnieli wszyscy "antykatoliccy" panowie, czyli min.: stworzenie europejskiego szkolnictwa podstawowego i wy?szego, architektury gotyckiej, sztuki, przechowanie staro?ytnych dzie? literatury i sztuki, stworzenie praktycznie od zera handlu mi?dzynarodowego w Europie, ukszta?towanie prawa dzi?ki Prawu Kanonicznemu i rzymskiemu, zapocz?tkowanie prawa mi?dzynarodowego ze wzgl?du na z?e traktowanie Indian przez konkwistadorów, najwi?ksze dzie?a charytatywne ?wiata i odwieczna ochrona najbardziej uci?nionych i biednych...

"Wierny w najmniejszym jest tak?e wierny w wielkim, a nieuczciwy w ma?ym jest tak?e nieuczciwy w wielkim. Je?eli wi?c nie byli?cie wierni w zarz?dzaniu niegodziw? mamon?, to któ? wam powierzy prawdziwe dobro? Je?li nie jeste?cie wierni w cudzym, to któ? wam powierzy to, co wasze?. [?k 16, 10-12]" - cytat ten doskonale opisuje rozwój osobisty. Trzeba zaczyna? od ma?ych spraw, by zaj?? si? wi?kszymi.

"Wreszcie, bracia, niech my?li wasze sk?aniaj? si? ku temu wszystkiemu, co prawdziwe, godne, sprawiedliwe, czyste, mi?e i chlubne, co cnotliwe i zas?uguj?ce na pochwa??. [Flp 4,8]" - nale?y skupia? si? na tym, co pozytywne. Nie nale?y si? skupia? na b??dach i na trudno?ciach, tylko my?lec o pozytywach, przez co cz?owiek si? nie poddaje.

"Znam twoje czyny, ?e ani zimny, ani gor?cy nie jeste?. Oby? by? zimny albo gor?cy! A tak, skoro jeste? letni i ani gor?cy, ani zimny, chc? ci? wyrzuci? z mych ust. [Ap 3,15-16]" - trzeba by? radykalnym. Bez ?adnych kompromisów. Czy cz?owiek, który nie jest oddany sprawie wzbudza jakie? zaufanie?

"Wiecie, ?e ci, którzy uchodz? za w?adców narodów, uciskaj? je, a ich wielcy daj? im odczu? sw? w?adz?. Nie tak b?dzie mi?dzy wami. Lecz kto by mi?dzy wami chcia? si? sta? wielkim, niech b?dzie s?ug? waszym. A kto by chcia? by? pierwszym mi?dzy wami, niech b?dzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Cz?owieczy nie przyszed?, aby Mu s?u?ono, lecz ?eby s?u?y? i da? swoje ?ycie na okup za wielu. [Mk 10,42-45]" - cz?owiek pyszny raczej nie wzbudza sympatii... Postawa prezentowana przez cytat oznacza, ?e trzeba pomaga? innym ludziom.

"Je?li? nie nagromadzi? w m?odo?ci, jak?e mo?esz cokolwiek znale?? w staro?ci? [Syr 25,3]" - nale?y oszcz?dza? od m?odo?ci. Tak? postaw? propaguje si? do dzi?...

Mam nadziej?, ?e cytaty te spe?ni? swoj? rol?. Mam nadziej?, ?e dzi?ki nim atmosfera antykatolicka na tym forum si? oczy?ci...
 

Bia?y diabe?  

Pogromca postĂłwWiek: 27

Dołączył: 16 Maj 2012

Skąd: z Polski

   

Wysłany: 2019-07-31, 21:49   

A co ma biblia wspólnego z katolicyzmem? . Biblia jest przeciwko katolizmowi. To w biibli jest nakaz ?e biskup musi mie? ?on? i dzieci. to w biblii jest zakaz by kokogolwiek poza Bogiem nazywa? ojcem ?wi?tym. Jest te? zakaz by robi? jakiekolwiek porobimy Boga np rze?by obrazy itp i zakaz klejenia przed lud?mi czy obrazami i zakaz mielenia si? do innych . tylko do Boga. A teraz powiedz mi co robi? katolicy? :D
_________________
Lepiej by? martwym niz czerwonym
 

Szej-Hulud  

Pogromca postĂłw

Éminence griseImię: ?ukasz

Wiek: 28

Dołączył: 07 Sty 2010

   

Wysłany: 2019-07-31, 22:27   

Wbrew temu, co wielokrotnie sugerowa? slavianin, traktuj? Pismo ?wi?te z dok?adnie tak? czci?, jaka jest mu nale?na. Dlatego równie? chcia?bym podzieli? si? cytatami, które uwa?am za szczególnie wa?ne i inspiruj?ce.

"A potem Bóg rzek?: «Niechaj powstanie sklepienie w ?rodku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!» Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzieli? wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak si? sta?o, Bóg nazwa? to sklepienie niebem.
I tak up?yn?? wieczór i poranek - dzie? drugi. " [Rdz 1, 6-8] - wszyscy znamy ten cytat, prawda? Ale gdzie podzia?o si? sformu?owanie "Bóg widzia?, ?e by?y dobre"? Otó? nie ma go tam w ?adnej wersji Ksi?gi rodzaju. Inspiruj?ce, nieprawda??

'Chocia? m??czyzna i jego ?ona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu." [Rdz 2, 25] - cytat ten wskazuje, ?e wstyd wobec nago?ci nie by? elementem pierwotnego planu Pana.

"W ten sposób Pan rozproszy? ich stamt?d po ca?ej powierzchni ziemi, i tak nie doko?czyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomiesza? mow? mieszka?ców ca?ej ziemi. Stamt?d te? Pan rozproszy? ich po ca?ej powierzchni ziemi." [Rdz 11, 8-9] - cytat ten wyja?nia, ?e nacjonalizmy s? w rzeczywisto?ci kar? za grzech ludzi po potopie, a za? narody nie stanowi?y pierwotnego planu Pana.

"Ale ka?da istota wodna, która nie ma p?etw albo ?usek w morzach i rzekach spo?ród wszystkiego, co si? roi w wodzie, i spo?ród wszystkich zwierz?t wodnych, b?dzie dla was obrzydliwo?ci?. B?d? one dla was obrzydliwo?ci?, nie jedzcie ich mi?sa i brzyd?cie si? ich padlin?. Wszystkie istoty wodne, które nie maj? p?etw albo ?usek, b?d? dla was obrzydliwo?ci?. " [Kp? 11, 10-12] - ten z kolei pokazuje, ?e jedzenie owoców morza i stosunek seksualny mi?dzy osobami tej samej p?ci s? w oczach Pana równie grzeszne.

"Nie b?dziecie obcina? w kó?ko w?osów na g?owie. Nie b?dziesz goli? w?osów po bokach brody. Nie b?dziecie nacina? cia?a na znak ?a?oby po zmar?ym. Nie b?dziecie si? tatuowa?. Ja jestem Pan! " [Kp? 19, 27-28] - ten zabrania si? tatuowa?.

"Je?eli w waszym kraju osiedli si? przybysz, nie b?dziecie go uciska?. Przybysza, który si? osiedli? w?ród was, b?dziecie uwa?a? za obywatela. B?dziesz go mi?owa? jak siebie samego, bo i wy byli?cie przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz! " [Kp? 19, 33-34] - to mo?na zrozumie? jako postulat zniesienia pa?stw narodowych.

"A Pan by? z Jud?. Wzi?? potem Juda w posiadanie góry, natomiast nie usun?? z posiad?o?ci mieszka?ców doliny, poniewa? mieli ?elazne rydwany." [Sdz 1, 19] - autor natchniony wyznaje tutaj, ?e ?elazne rydwany s? poza jurysdykcj? Pana.

"Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obej?? ziemi? Edom; podczas drogi jednak lud straci? cierpliwo??. I zacz?li mówi? przeciw Bogu i Moj?eszowi: «Czemu wyprowadzili?cie nas z Egiptu, by?my tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzy? si? nam ju? ten pokarm mizerny». Zes?a? wi?c Pan na lud w??e o jadzie pal?cym, które k?sa?y ludzi, tak ?e wielka liczba Izraelitów zmar?a." [Lb 21, 4-6] - tutaj autor natchniony uczy nas, ?e Pan nie lubi, gdy si? narzeka na bycie g?odnym.

"Pos?a? zatem po niego pi??dziesi?tnika wraz z jego pi??dziesi?tk?. Przyszed? wi?c on do Eliasza, gdy w?a?nie przebywa? na szczycie góry, i powiedzia? do niego: «M??u Bo?y! Na rozkaz króla, zejd?!» Odpowiadaj?c Eliasz rzek? do pi??dziesi?tnika: «Je?eli ja jestem m??em Bo?ym, niech spadnie ogie? z nieba i poch?onie ciebie wraz z twoj? pi??dziesi?tk?!» I spad? ogie? z nieba i poch?on?? go wraz z jego pi??dziesi?tk?. " [2Krl 1, 9-12] - tutaj autor uczy nas, ?e Pan nie lubi, gdy zmusza si? jego proroków do zej?cia z pagórka.

"W pocz?tkach swego zamieszkania nie oddawali oni tam czci Panu, zatem Pan nasy?a? na nich lwy, które w?ród nich dokonywa?y spustoszenia. Doniesiono wi?c królowi asyryjskiemu: «Ludy, które zabra?e? do niewoli i osiedli?e? w miejscowo?ciach Samarii, nie znaj? obrz?du Boga tego kraju. I nas?a? na nich lwy, które ich zabijaj?, poniewa? nie znaj? oni obrz?du Boga kraju». " [2Krl 17, 25-26] - ten cytat jest motywacj? dla tych, którzy chcieliby czci? Pana, ale nie wiedz? jak.

"Stamt?d poszed? do Betel. Kiedy za? post?powa? drog?, mali ch?opcy wybiegli z miasta i na?miewali si? z niego wzgardliwie, mówi?c do niego: «Przyjd? no, ?ysku! Przyjd? no, ?ysku!» On za? odwróci? si?, spojrza? na nich i przekl?? ich w imi? Pa?skie. Wówczas wypad?y z lasu dwa nied?wiedzie i rozszarpa?y spo?ród nich czterdzie?ci dwoje dzieci. " [2Krl 2, 23-24] - ten fragment mo?e stanowi? inspiracj? dla wszystkich tych, którzy nie przepadaj? za dzie?mi.

"On b?dzie rozjemc? pomi?dzy ludami
i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekuj? na lemiesze,
a swoje w?ócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie b?d? si? wi?cej zaprawia? do wojny. " [Iz 2, 4] - fragment ten stanowi inspiracj? dla pacyfizmu.

"B?ogos?awieni jeste?cie, gdy [ludzie] wam ur?gaj? i prze?laduj? was, i gdy z mego powodu mówi? k?amliwie wszystko z?e na was. Cieszcie si? i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prze?ladowali proroków, którzy byli przed wami." [Mt 5, 11] - Pan uczy, ?e bycie prze?ladowanym za wiar? w niego nie powinno nikogo martwi?.

"Wy jeste?cie sol? dla ziemi. Lecz je?li sól utraci swój smak, czym?e j? posoli?? Na nic si? ju? nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi." [Mt 5, 13] - czy tu potrzeba komentarza?

"Nie b?dziesz czyni? ?adnej rze?by ani ?adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi?!" [Wj 20, 4] - czy kto? mia? w?tpliwo?ci, ?e nad serwerowni? Instagrama unosi si? wo? diabelskiej siarki?

"Ktokolwiek wi?c zniós?by jedno z tych przykaza?, cho?by najmniejszych, i uczy?by tak ludzi, ten b?dzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wype?nia i uczy wype?nia?, ten b?dzie wielki w królestwie niebieskim. " [Mt 5, 19] - zestawienie z cytatem wy?ej do?? sugestywnie wskazuje, kto jest najmniejszy. Kto b?dzie wielki - tego niestety nie wiemy.

"A Jezus wszed? do ?wi?tyni i wyrzuci? wszystkich sprzedaj?cych i kupuj?cych w ?wi?tyni; powywraca? sto?y zmieniaj?cych pieni?dze oraz ?awki tych, którzy sprzedawali go??bie. I rzek? do nich: «Napisane jest: Mój dom ma by? domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskini? zbójców»." [Mt 21, 12-13] - Pan sprzeciwia si? komercjalizacji religii.

"Czy?cie wi?c i zachowujcie wszystko, co wam polec?, lecz uczynków ich nie na?ladujcie. Mówi? bowiem, ale sami nie czyni?." [Mt 23, 3] - ten cytat inspiruje do sprzeciwiania si? hipokryzji w?ród przedstawicieli w?adzy duchownej.

"Biada wam, uczeni w Pi?mie i faryzeusze, ob?udnicy! Bo dajecie dziesi?cin? z mi?ty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co wa?niejsze jest w Prawie: sprawiedliwo??, mi?osierdzie i wiar?. To za? nale?a?o czyni?, a tamtego nie opuszcza?." [Mt 23, 23] - to nie wymaga komentarza.

"Na to Jezus im odpowiedzia?: «Strze?cie si?, ?eby was kto nie zwiód?. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i b?d? mówi?: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w b??d wprowadz?." [Mt 24, 4] - Pan przestrzega nas przed nadmiernym zaufaniem do autorytetów, które podszywaj? si? pod niego.

"Wtedy Jezus rzek? do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytaj?, od miecza gin?." [Mt 26, 52] - Pan uczy nas tutaj, ?e nie warto rozpoczyna? wojny na cytaty biblijne. Zw?aszcza, gdy zna si? tylko te lepsze fragmenty ;)
_________________
"Polskie ?ycie polityczne nie mo?e by? d?ungl? afryka?sk?, w której buszuje kilkunastu hultai klasowych. Wasz faszyzm albo zginie w Polsce, rozbije g?ow? o demokracj?, albo Polska zap?onie wojn? domow?." - Ignacy Daszy?ski
 

slavianin  

Stały User

szukaj?cy znajomych


Imię: Jacek

Wiek: 21

Dołączył: 07 Sty 2018

   

Wysłany: 2019-08-01, 19:42   

Bia?y diabe? napisał/a:

To w biibli jest nakaz ?e biskup musi mie? ?on? i dzieci.


"Biskup wi?c powinien by? nienaganny, m?? jednej ?ony [1 Tm 3, 1]" - Ten nakaz pochodzi od ?w. Paw?a, który dziewictwo i bez?e?stwo stawia wy?ej nad ma??e?stwo. Wprowadzenie celibatu mia?o i ma nadal zalety.

Bia?y diabe? napisał/a:

w biblii jest zakaz by kokogolwiek poza Bogiem nazywa? ojcem ?wi?tym


"Nikogo te? na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem [Mt 23, 9]" - je?li lubisz tak skrupulatnie trzyma? si? tego, to nie mów do w?asnego ojca "ojcze". Nie mo?esz go nazywa? ojcem, bo wtedy wed?ug Ciebie to grzech. A tu taka ciekawostka, ten sam ?w. Pawe?, który "nakazuje" mie? biskupom jedn? ?on? sam nazywa siebie ojcem : "Cho?by?cie mieli dziesi?tki tysi?cy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców: ja to w?a?nie przez Ewangeli? zrodzi?em was w Chrystusie Jezusie. [1 Kor 4, 15]". Czyli zgodnie z Twoj? logik? ?w. Pawe? by? poza Ko?cio?em, wi?c trzeba go wykre?li? z Pisma ?wi?tego.

Bia?y diabe? napisał/a:

Jest te? zakaz by robi? jakiekolwiek porobimy Boga np rze?by obrazy itp i zakaz klejenia przed lud?mi czy obrazami i zakaz mielenia si? do innych . tylko do Boga.


"Nie b?dziesz czyni? ?adnej rze?by ani ?adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi?! [Wj 20, 4]" - o to Ci chodzi? W takim wypadku ty te? grzeszysz przeciwko temu przykazaniu, bo masz zdj?cie w profilu! Jak mo?esz nazywa? si? chrze?cijaninem, je?li masz zdj?cie w profilu? A poza tym Bóg kaza? stworzy? rze?by - "dwa za? cheruby wykujesz ze z?ota [Wj 25:18]"! A wi?c Bóg sam ?amie swoje przykazanie? A po drugie, Ty my?lisz, ?e Katolicy modl? si? do krzy?a, bo my?l?, ?e ten krzy? jest Bogiem? To tak?e odpowied? do Szej-Huludu.

Szej-Hulud napisał/a:

"A potem Bóg rzek?: «Niechaj powstanie sklepienie w ?rodku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!» Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzieli? wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak si? sta?o, Bóg nazwa? to sklepienie niebem.
I tak up?yn?? wieczór i poranek - dzie? drugi. " [Rdz 1, 6-8] - wszyscy znamy ten cytat, prawda? Ale gdzie podzia?o si? sformu?owanie "Bóg widzia?, ?e by?y dobre"? Otó? nie ma go tam w ?adnej wersji Ksi?gi rodzaju.


"Ziemia wyda?a ro?liny zielone: traw? daj?c? nasienie wed?ug swego gatunku i drzewa rodz?ce owoce, w których by?o nasienie wed?ug ich gatunków. A Bóg widzia?, ?e by?y dobre. [Rdz 1, 12]" , "Bóg uczyni? dwa du?e cia?a ja?niej?ce: wi?ksze, aby rz?dzi?o dniem, i mniejsze, aby rz?dzi?o noc?, oraz gwiazdy. I umie?ci? je Bóg na sklepieniu nieba, aby ?wieci?y nad ziemi?; aby rz?dzi?y dniem i noc? i oddziela?y ?wiat?o?? od ciemno?ci. A widzia? Bóg, ?e by?y dobre. [Rdz 1, 16-18]", "A Bóg widzia?, ?e wszystko, co uczyni?, by?o bardzo dobre. [Rdz 1, 31]" - tego kolega nie czyta?, co?

Szej-Hulud napisał/a:

'Chocia? m??czyzna i jego ?ona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu." [Rdz 2, 25] - cytat ten wskazuje, ?e wstyd wobec nago?ci nie by? elementem pierwotnego planu Pana.


Tu masz racj?. Wstyd pojawi? si? po zjedzeniu owocu z drzewa, czyli po pierwszym upadku, jako jeden ze skutków grzechu pierworodnego.

Szej-Hulud napisał/a:

"W ten sposób Pan rozproszy? ich stamt?d po ca?ej powierzchni ziemi, i tak nie doko?czyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomiesza? mow? mieszka?ców ca?ej ziemi. Stamt?d te? Pan rozproszy? ich po ca?ej powierzchni ziemi." [Rdz 11, 8-9] - cytat ten wyja?nia, ?e nacjonalizmy s? w rzeczywisto?ci kar? za grzech ludzi po potopie, a za? narody nie stanowi?y pierwotnego planu Pana.


Po pierwsze, czy uto?samiasz j?zyk i narodowo??? W takim wypadku Amerykanie i Anglicy to jeden naród. A po drugie, Bóg zaakceptowa? naród. A je?li uwa?asz inaczej, to powiedz ?ydom, ?e nie s? narodem, ty "antysemito" :-D .

Szej-Hulud napisał/a:

"Ale ka?da istota wodna, która nie ma p?etw albo ?usek w morzach i rzekach spo?ród wszystkiego, co si? roi w wodzie, i spo?ród wszystkich zwierz?t wodnych, b?dzie dla was obrzydliwo?ci?. B?d? one dla was obrzydliwo?ci?, nie jedzcie ich mi?sa i brzyd?cie si? ich padlin?. Wszystkie istoty wodne, które nie maj? p?etw albo ?usek, b?d? dla was obrzydliwo?ci?. " [Kp? 11, 10-12] - ten z kolei pokazuje, ?e jedzenie owoców morza i stosunek seksualny mi?dzy osobami tej samej p?ci s? w oczach Pana równie grzeszne.


"Nast?pnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbli?ali si? do miasta, wszed? Piotr na dach, aby si? pomodli?. By?a mniej wi?cej szósta godzina. Odczuwa? g?ód i chcia? co? zje??. Kiedy przygotowywano mu posi?ek, wpad? w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jaki? spuszczaj?cy si? przedmiot, podobny do wielkiego p?ótna czterema ko?cami opadaj?cego ku ziemi. By?y w nim wszelkie zwierz?ta czworono?ne, p?azy naziemne i ptaki powietrzne. «Zabijaj, Piotrze i jedz!» - odezwa? si? do niego g?os. «O nie, Panie! Bo nigdy nie jad?em nic ska?onego i nieczystego» - odpowiedzia? Piotr. A g?os znowu po raz drugi do niego: «Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczy?ci?». Powtórzy?o si? to trzy razy i natychmiast wzi?to ten przedmiot do nieba. [Dz 10, 9-16]" - Bóg oczy?ci? nieczyste pokarmy ?ydów. Homoseksualnych stosunków nie...

Szej-Hulud napisał/a:

"Nie b?dziecie obcina? w kó?ko w?osów na g?owie. Nie b?dziesz goli? w?osów po bokach brody. Nie b?dziecie nacina? cia?a na znak ?a?oby po zmar?ym. Nie b?dziecie si? tatuowa?. Ja jestem Pan! " [Kp? 19, 27-28] - ten zabrania si? tatuowa?.


Po pierwsze, Ko?ció? Katolicki zniós? potrzeb? przestrzegania prawa ?ydowskiego jeszcze na stronach Dziejów Apostolskich. A po drugie, zakaz tatuowania cz?sto jest wskazywany, jako obowi?zuj?cy, gdy? tatua?e pochodz? z tradycji poga?skich.

Szej-Hulud napisał/a:

"Je?eli w waszym kraju osiedli si? przybysz, nie b?dziecie go uciska?. Przybysza, który si? osiedli? w?ród was, b?dziecie uwa?a? za obywatela. B?dziesz go mi?owa? jak siebie samego, bo i wy byli?cie przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz! " [Kp? 19, 33-34] - to mo?na zrozumie? jako postulat zniesienia pa?stw narodowych.


Jakim ?e to cudem zakaz ucisku przybyszy uznajesz za dowód zniesienia pa?stw narodowych?

Szej-Hulud napisał/a:

"Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obej?? ziemi? Edom; podczas drogi jednak lud straci? cierpliwo??. I zacz?li mówi? przeciw Bogu i Moj?eszowi: «Czemu wyprowadzili?cie nas z Egiptu, by?my tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzy? si? nam ju? ten pokarm mizerny». Zes?a? wi?c Pan na lud w??e o jadzie pal?cym, które k?sa?y ludzi, tak ?e wielka liczba Izraelitów zmar?a." [Lb 21, 4-6] - tutaj autor natchniony uczy nas, ?e Pan nie lubi, gdy si? narzeka na bycie g?odnym.


Nie narzekanie na g?ód, tylko na Boga. To istotna ró?nica.

Szej-Hulud napisał/a:

"Stamt?d poszed? do Betel. Kiedy za? post?powa? drog?, mali ch?opcy wybiegli z miasta i na?miewali si? z niego wzgardliwie, mówi?c do niego: «Przyjd? no, ?ysku! Przyjd? no, ?ysku!» On za? odwróci? si?, spojrza? na nich i przekl?? ich w imi? Pa?skie. Wówczas wypad?y z lasu dwa nied?wiedzie i rozszarpa?y spo?ród nich czterdzie?ci dwoje dzieci. " [2Krl 2, 23-24] - ten fragment mo?e stanowi? inspiracj? dla wszystkich tych, którzy nie przepadaj? za dzie?mi.


To kara za brak szanowania proroka. To okazanie, ?e Bóg jest pot??ny.

Szej-Hulud napisał/a:

"On b?dzie rozjemc? pomi?dzy ludami
i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekuj? na lemiesze,
a swoje w?ócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie b?d? si? wi?cej zaprawia? do wojny. " [Iz 2, 4] - fragment ten stanowi inspiracj? dla pacyfizmu.


To nie nakaz pacyfizmu, tylko obraz pokoju mesja?skiego. Pacyfizm jest ziemsk?, cz?sto infantyln?, ide?. Pokój mesja?ski jest czym? trwa?ym.

Szej-Hulud napisał/a:

"B?ogos?awieni jeste?cie, gdy [ludzie] wam ur?gaj? i prze?laduj? was, i gdy z mego powodu mówi? k?amliwie wszystko z?e na was. Cieszcie si? i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prze?ladowali proroków, którzy byli przed wami." [Mt 5, 11] - Pan uczy, ?e bycie prze?ladowanym za wiar? w niego nie powinno nikogo martwi?.


Tak, masz racj?. To, ?e chrze?cijanie s? prze?ladowani, to dowód na prawdziwo?? wiary w Chrystusa. Ci, których dotknie prze?ladowanie, zostan? nagrodzeni w Niebie.

Szej-Hulud napisał/a:

"A Jezus wszed? do ?wi?tyni i wyrzuci? wszystkich sprzedaj?cych i kupuj?cych w ?wi?tyni; powywraca? sto?y zmieniaj?cych pieni?dze oraz ?awki tych, którzy sprzedawali go??bie. I rzek? do nich: «Napisane jest: Mój dom ma by? domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskini? zbójców»." [Mt 21, 12-13] - Pan sprzeciwia si? komercjalizacji religii.


Zgadza si?. To tak?e dowód, ?e Katolicy nie powinni by? tylko pokorni, ale usprawiedliwony jest tzw. "?wi?ty gniew".

Szej-Hulud napisał/a:

"Ktokolwiek wi?c zniós?by jedno z tych przykaza?, cho?by najmniejszych, i uczy?by tak ludzi, ten b?dzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wype?nia i uczy wype?nia?, ten b?dzie wielki w królestwie niebieskim. " [Mt 5, 19] - zestawienie z cytatem wy?ej do?? sugestywnie wskazuje, kto jest najmniejszy. Kto b?dzie wielki - tego niestety nie wiemy.


"Do czasu przyj?cia wiary byli?my poddani pod stra? Prawa i trzymani w zamkni?ciu a? do objawienia si? wiary. Tym sposobem Prawo sta?o si? dla nas wychowawc?, [który mia? prowadzi?] ku Chrystusowi, aby?my z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadesz?a, ju? nie jeste?my poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzi?ki tej wierze jeste?cie synami Bo?ymi - w Chrystusie Jezusie. [Ga 3, 23-26]" - cytat ten znosi obowi?zek Prawa wobec pogan.

Szej-Hulud napisał/a:

"Czy?cie wi?c i zachowujcie wszystko, co wam polec?, lecz uczynków ich nie na?ladujcie. Mówi? bowiem, ale sami nie czyni?." [Mt 23, 3] - ten cytat inspiruje do sprzeciwiania si? hipokryzji w?ród przedstawicieli w?adzy duchownej.

"Biada wam, uczeni w Pi?mie i faryzeusze, ob?udnicy! Bo dajecie dziesi?cin? z mi?ty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co wa?niejsze jest w Prawie: sprawiedliwo??, mi?osierdzie i wiar?. To za? nale?a?o czyni?, a tamtego nie opuszcza?." [Mt 23, 23] - to nie wymaga komentarza.

"Na to Jezus im odpowiedzia?: «Strze?cie si?, ?eby was kto nie zwiód?. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i b?d? mówi?: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w b??d wprowadz?." [Mt 24, 4] - Pan przestrzega nas przed nadmiernym zaufaniem do autorytetów, które podszywaj? si? pod niego.


Tak, to wszystko prawda. Dlatego krytyka ksi??y, którzy popieraj? homoherezj? jest s?uszna. Tak?e tych, którzy ?ami? przykazania i prawa ko?cielne. Dlatego s?uszna jest krytyka kierowana przez wiele o?rodków katolickich wobec niemieckiej hierarchi, która d??y do coraz wi?kszej schizmy...

Szej-Hulud napisał/a:

"Wtedy Jezus rzek? do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytaj?, od miecza gin?." [Mt 26, 52] - Pan uczy nas tutaj, ?e nie warto rozpoczyna? wojny na cytaty biblijne.


Cytat ten jest poprawny. Niemniej jednak Ko?ció? przyzwala na wojn? sprawiedliw?. Poza tym, czy Chrystus kaza? ?o?nierzowi, któremu uzdrowi? s?ug?, porzuci? s?u?b? wojskow?? A co mówi? Jan Chrzciciel do ?o?nierzy? "celnicy (..) pytali go: «Nauczycielu, co mamy czyni??» On im odpowiada?: «Nie pobierajcie nic wi?cej ponad to, ile wam wyznaczono». Pytali go te? i ?o?nierze: «A my, co mamy czyni??» On im odpowiada?: «Nad nikim si? nie zn?cajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim ?o?dzie» [?k 3,12-14]." Czy? to zakaz s?u?by wojskowej? W?tpi?...

[ Dodano: 2019-08-01, 19:58 ]
A poza tym, nie za?o?y?em tego tematu, by "przepycha?' si? na cytaty biblijne. Do tego zach?cam spotkanie z biblist?. On jest w tym bieglejszy ode mnie...

Zach?cam raczej do refleksji nad cytatami, które zaprezentowa?em. Mo?e komu? przyjd? jakie? ciekawe przemy?lenia na temat tych?e cytatów?
 

Szej-Hulud  

Pogromca postĂłw

Éminence griseImię: ?ukasz

Wiek: 28

Dołączył: 07 Sty 2010

   

Wysłany: 2019-08-01, 21:07   

slavianin napisał/a:

"Ziemia wyda?a ro?liny zielone: traw? daj?c? nasienie wed?ug swego gatunku i drzewa rodz?ce owoce, w których by?o nasienie wed?ug ich gatunków. A Bóg widzia?, ?e by?y dobre. [Rdz 1, 12]" , "Bóg uczyni? dwa du?e cia?a ja?niej?ce: wi?ksze, aby rz?dzi?o dniem, i mniejsze, aby rz?dzi?o noc?, oraz gwiazdy. I umie?ci? je Bóg na sklepieniu nieba, aby ?wieci?y nad ziemi?; aby rz?dzi?y dniem i noc? i oddziela?y ?wiat?o?? od ciemno?ci. A widzia? Bóg, ?e by?y dobre. [Rdz 1, 16-18]", "A Bóg widzia?, ?e wszystko, co uczyni?, by?o bardzo dobre. [Rdz 1, 31]" - tego kolega nie czyta?, co?


Brawo, ale po drugim dniu takiego fragmentu brakuje ;)

slavianin napisał/a:

Po pierwsze, czy uto?samiasz j?zyk i narodowo??? W takim wypadku Amerykanie i Anglicy to jeden naród. A po drugie, Bóg zaakceptowa? naród. A je?li uwa?asz inaczej, to powiedz ?ydom, ?e nie s? narodem, ty "antysemito" .


Zauwa?, ?e przed zburzeniem wie?y Babel ludzie dzia?ali ponad podzia?ami. To Pan ich sk?óci? i doprowadzi? do podzia?ów. To on odpowiada za z?o, które z tego wynik?o.

slavianin napisał/a:

Jakim ?e to cudem zakaz ucisku przybyszy uznajesz za dowód zniesienia pa?stw narodowych?


"Przybysza, który si? osiedli? w?ród was, b?dziecie uwa?a? za obywatela. " - rozumie si? samo przez si?.

slavianin napisał/a:

Nie narzekanie na g?ód, tylko na Boga. To istotna ró?nica.


Na g?ód b?d?cy wynikiem pod??ania za Panem.

slavianin napisał/a:

To kara za brak szanowania proroka. To okazanie, ?e Bóg jest pot??ny.


To w takim razie skazywanie na ?mier? Polaków w zaborze rosyjskim jest okazaniem, ?e car jest pot??ny. Krzykn?, ze? Ty nie ojcem ?wiata, ale... Carem!

slavianin napisał/a:

To nie nakaz pacyfizmu, tylko obraz pokoju mesja?skiego. Pacyfizm jest ziemsk?, cz?sto infantyln?, ide?. Pokój mesja?ski jest czym? trwa?ym.


Czyli w ?yciu doczesnym nie warto si? stara?? ;)

slavianin napisał/a:

Tak, masz racj?. To, ?e chrze?cijanie s? prze?ladowani, to dowód na prawdziwo?? wiary w Chrystusa. Ci, których dotknie prze?ladowanie, zostan? nagrodzeni w Niebie.


"Gdzie? s?, o Panie, Twoje dawne ?aski,
które zaprzysi?g?e? Dawidowi na swoj? wierno??? " [Ps 89, 50] - a to si? jeszcze oka?e ;-)

slavianin napisał/a:

Zgadza si?. To tak?e dowód, ?e Katolicy nie powinni by? tylko pokorni, ale usprawiedliwony jest tzw. "?wi?ty gniew".


"Dr?czono Go, lecz sam si? da? gn?bi?,
nawet nie otworzy? ust swoich.
Jak baranek na rze? prowadzony,
jak owca niema wobec strzyg?cych j?,
tak On nie otworzy? ust swoich. " [Iz 53, 7]

slavianin napisał/a:

"Do czasu przyj?cia wiary byli?my poddani pod stra? Prawa i trzymani w zamkni?ciu a? do objawienia si? wiary. Tym sposobem Prawo sta?o si? dla nas wychowawc?, [który mia? prowadzi?] ku Chrystusowi, aby?my z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadesz?a, ju? nie jeste?my poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzi?ki tej wierze jeste?cie synami Bo?ymi - w Chrystusie Jezusie. [Ga 3, 23-26]" - cytat ten znosi obowi?zek Prawa wobec pogan.


To w ko?cu Chrystus czy Pawe? jest mesjaszem?

slavianin napisał/a:

Tak, to wszystko prawda. Dlatego krytyka ksi??y, którzy popieraj? homoherezj? jest s?uszna. Tak?e tych, którzy ?ami? przykazania i prawa ko?cielne. Dlatego s?uszna jest krytyka kierowana przez wiele o?rodków katolickich wobec niemieckiej hierarchi, która d??y do coraz wi?kszej schizmy...


"Wtedy je?liby wam kto powiedzia?: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie! Powstan? bowiem fa?szywi mesjasze i fa?szywi prorocy i dzia?a? b?d? wielkie znaki i cuda, by w b??d wprowadzi?, je?li to mo?liwe, tak?e wybranych." [Mt 24, 23-24] - nie wierz? Ci.

slavianin napisał/a:

Cytat ten jest poprawny. Niemniej jednak Ko?ció? przyzwala na wojn? sprawiedliw?. Poza tym, czy Chrystus kaza? ?o?nierzowi, któremu uzdrowi? s?ug?, porzuci? s?u?b? wojskow?? A co mówi? Jan Chrzciciel do ?o?nierzy? "celnicy (..) pytali go: «Nauczycielu, co mamy czyni??» On im odpowiada?: «Nie pobierajcie nic wi?cej ponad to, ile wam wyznaczono». Pytali go te? i ?o?nierze: «A my, co mamy czyni??» On im odpowiada?: «Nad nikim si? nie zn?cajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim ?o?dzie» [?k 3,12-14]." Czy? to zakaz s?u?by wojskowej? W?tpi?...


"S?yszeli?cie, ?e powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by si? dopu?ci? zabójstwa, podlega s?dowi. A Ja wam powiadam: Ka?dy, kto si? gniewa na swego brata, podlega s?dowi. A kto by rzek? swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzek?: "Bezbo?niku", podlega karze piek?a ognistego." [Mt 5, 21-22]
"A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu z?emu. Lecz je?li ci? kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! " [Mt 5, 39]
"S?yszeli?cie, ?e powiedziano: B?dziesz mi?owa? swego bli?niego, a nieprzyjaciela swego b?dziesz nienawidzi?. A Ja wam powiadam: Mi?ujcie waszych nieprzyjació? i módlcie si? za tych, którzy was prze?laduj?; tak b?dziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewa? On sprawia, ?e s?o?ce Jego wschodzi nad z?ymi i nad dobrymi, i On zsy?a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Je?li bowiem mi?ujecie tych, którzy was mi?uj?, có? za nagrod? mie? b?dziecie? Czy? i celnicy tego nie czyni?? I je?li pozdrawiacie tylko swych braci, có? szczególnego czynicie? Czy? i poganie tego nie czyni??" [Mt 5, 43-47]Ci?g dalszy ciekawych cytatów:

"Bóg jest duchem: potrzeba wi?c, by czciciele Jego oddawali Mu cze?? w Duchu i prawdzie." [J 4, 24]

"Strze?cie si?, ?eby?cie uczynków pobo?nych nie wykonywali przed lud?mi po to, aby was widzieli; inaczej nie b?dziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. " [Mt 6, 1]

"Gdy si? modlicie, nie b?d?cie jak ob?udnicy. Oni lubi? w synagogach i na rogach ulic wystawa? i modli? si?, ?eby si? ludziom pokaza?. Zaprawd?, powiadam wam: otrzymali ju? swoj? nagrod?. Ty za?, gdy chcesz si? modli?, wejd? do swej izdebki, zamknij drzwi i módl si? do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. " [Mt 6, 5-6]

"Nie s?d?cie, aby?cie nie byli s?dzeni. Bo takim s?dem, jakim s?dzicie, i was os?dz?; i tak? miar?, jak? wy mierzycie, wam odmierz?. Czemu to widzisz drzazg? w oku swego brata, a belki we w?asnym oku nie dostrzegasz? Albo jak mo?esz mówi? swemu bratu: Pozwól, ?e usun? drzazg? z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Ob?udniku, wyrzu? najpierw belk? ze swego oka, a wtedy przejrzysz, a?eby usun?? drzazg? z oka twego brata." [Mt 7, 1-5]

"Nie ka?dy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe?nia wol? mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowali?my moc? Twego imienia, i nie wyrzucali?my z?ych duchów moc? Twego imienia, i nie czynili?my wielu cudów moc? Twego imienia?" Wtedy o?wiadcz? im: "Nigdy was nie zna?em. Odejd?cie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie si? nieprawo?ci!" " [Mt 7, 21-23] - to si? fanatycy zdziwi? ;-)

"Gdybym mówi? j?zykami ludzi i anio?ów,
a mi?o?ci bym nie mia?,
sta?bym si? jak mied? brz?cz?ca
albo cymba? brzmi?cy. " [1Kor 13,1] - znowu obra?aj?!

[ Dodano: 2019-08-01, 22:28 ]
PS:

slavianin napisał/a:

homoherezj?


Czy to ju? nowomowa, czy mi si? wydaje?
_________________
"Polskie ?ycie polityczne nie mo?e by? d?ungl? afryka?sk?, w której buszuje kilkunastu hultai klasowych. Wasz faszyzm albo zginie w Polsce, rozbije g?ow? o demokracj?, albo Polska zap?onie wojn? domow?." - Ignacy Daszy?ski
 

Lady Virgin  

ModeratorWiek: 26

Dołączyła: 19 Cze 2012

   

Wysłany: 2019-08-01, 22:48   

A to znacie?
https://www.youtube.com/watch?v=NVinpQV2-8k

"4 Odmie? nasz los, o Panie,
jak strumienie w [ziemi] Negeb.
5 Którzy we ?zach siej?,
??? b?d? w rado?ci.
6 Post?puj? naprzód w?ród p?aczu,
nios?c ziarno na zasiew:
Z powrotem przychodz? w?ród rado?ci,
przynosz?c swoje snopy. [Ps 126]
_________________
There are no unlockable doors
There are no unwinnable wars
There are no unrightable wrongs
Or unsingable songs
 

Bia?y diabe?  

Pogromca postĂłwWiek: 27

Dołączył: 16 Maj 2012

Skąd: z Polski

   

Wysłany: 2019-08-02, 15:57   

slavianin ty sam wierzysz w to co piserz? xd

czyta?em bibli? setki razy i tam jest wyra?nie napisane ?e nikogo poza Bogoiem nie mo?na.nazuwac ojcem ?wi?tym. to powiedz mi dlaczego katolicy nazywaj? tak Papierza? je?li nie wiesz to ja ci odpowiem bo dla wielu z nich Papie? dla nich jest Bogiem A nie Jezus. Dla katolików wa?niejsza jest tradycj? niz nauczanie Jezusa. Jezus kaza? nam kupi? bro? A kogo by nie sta? to nawet maj? sprzeda? szat? swojä i kupi? bro?. powiedz ile procent katolików stosuje si? do tego nakazu.?

[ Dodano: 2019-08-02, 15:58 ]
slavianin ?aden z ciebie chrze?cijanin po prostu jeste? zwyk?y. tchórzem

[ Dodano: 2019-08-02, 16:04 ]
A 2 przykazanie w ca?o?ci brzmi tak „Nie b?dziesz czyni? ?adnej rze?by ani ?adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi?! Nie b?dziesz oddawa? im pok?onu i nie b?dziesz im s?u?y?, poniewa? Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze wyst?pek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzgl?dem tych, którzy Mnie nienawidz?” (Ksi?ga Wyj?cia 20 4-5).

[ Dodano: 2019-08-02, 16:07 ]
pami?tam jak kiedy? chodzi?em do ko?cio?a to widzia?em ?e ludzie tam klej?ca przed obrazami przed ksi?dzem itp bawlochwalcy

[ Dodano: 2019-08-02, 16:09 ]
nie rozumiem jak mo?na klekac prze drugim cz?owiekiem. w biblii jest to zakazane nawet przed anio?em nie mo?na kleka? tylko przed Bogiem. Amen

[ Dodano: 2019-08-02, 16:11 ]
_________________
Lepiej by? martwym niz czerwonym
 

kasia_dema?ska  

WymiataczImię: kasia_dema?ska

Dołączyła: 22 Lut 2019

   

Wysłany: 2019-08-02, 19:45   

A to znacie?

List od Boga do m??czyzny

Mój Synu!
Wo?am Ci? dzi? po imieniu! (Iz 43, 1)
Nadszed? ju? bowiem czas, by? wzi?? udzia? w bitwie, (2 Kor 10, 3-5)
by? przypasa? miecz i wzi?? w d?o? tarcz?. (Ef 6, 11)
Wyrwa?em ci? z ciemno?ci do ?wiat?a, aby? przejrza?, (1 P 2, 9)
dlatego swoj? walk? toczysz przeciwko si?om ciemno?ci. (Ef 6, 12)
Z ca?ego serca zaufaj Mi, a Ja Ci? poprowadz?. (Prz 3, 5)
Zaufaj Mi bezgranicznie, a Ja zajm? si? Tob?, (Syr 2, 6)
poniewa? zwyci?stwo zale?y ode Mnie. (Prz 21, 31)
B?d? walczy? u Twego boku do ko?ca, (Mt 28, 20)
b?d? wi?c m??ny i mocny! (Joz 1, 7)
Nie l?kaj si? i podnie? swe r?ce wysoko, (Iz 35, 3)
poniewa? Ja id? z Tob? i nigdy Ci? nie porzuc?! (Pwt 31, 6)
To Ja Ciebie stworzy?em i nale?ysz do Mnie. (Ps 100, 3)
Utka?em Ci? w g??bi ziemi, (Ps 139, 13)
to Moje r?ce Ci? ukszta?towa?y. (Ps 119, 73)
Wyry?em Ci? na swoich d?oniach, (Iz 49, 16)
dlatego b?d? walczy? za Ciebie! (Syr 4, 28)
Pójd? t? drog?, któr? dla Ciebie przygotowa?em, (Jr 7, 23)
cho? Moje drogi nie s? takie, jak Twoje. (Iz 55, 8)
Poprowadz? Ci? do ?róde?, (Iz 49, 10)
gdzie si? orze?wisz i odpoczniesz. (Ps 23, 1)
A cho?by? szed? ciemn? dolin?, nie l?kaj si?, gdy? Ja b?d? z Tob?, (Ps 23, 4)
tak, jak zawsze jestem, kiedy upadasz i kiedy si? d?wigasz z upadku. (Ps 139, 1)
Synu, szukaj Mnie, (Iz 55, 6)
a dam Ci si? znale??. (?k 11, 10)
Wzywaj Mnie, (Jon 2, 3)
a ja Ci? uzdrowi?. (Ps 30, 3)
Mów do Mnie nieustannie, (1 Tes 5, 17)
a Ja Ci? wys?ucham. (Ps 91, 15)
Ja dodam Ci si?, by? osi?ga? nieosi?galne i przemierza? nieprzemierzone. (Iz 40, 31)
Uczyni? Ci? gór?, której nikt nie zdob?dzie. (Ps 30, 8)
We Mnie dokonasz czynów pe?nych mocy! (Ps 108, 14)
Ucz si? ode Mnie, jak masz walczy?, (Mt 11, 29)
bo jestem Twym jedynym Mistrzem (Hi 36, 22)
i nie ma innego. (Pwt 4, 35)
Jestem ca?y mi?o?ci? (1 J 4, 8)
i pragn?, aby? Ty mi?owa? wszystkich tak? mi?o?ci?, jak? Ja obdarzam Ciebie. (1 J 4, 11)
Kochaj swoj? ?on? dok?adnie tak, jak kochasz samego siebie. (Ef 5, 33)
Przeznaczy?em j? dla Ciebie, aby? otoczy? j? mi?o?ci? i trosk?. (Tb 6, 18)
Ona jest cz??ci? Ciebie ju? od pocz?tku ?wiata, (Rdz 2, 23)
a skoro j? odnalaz?e?, to mo?esz by? pewnym Mojej ?aski i b?ogos?awie?stwa nad Tob?. (Prz 18, 22)
Jest ona darem ode Mnie, i to darem niezwyk?ym, (Prz 19, 14)
bo stworzy?em j? wspania?? (Ps 139, 14)
i niezwykle pi?kn?. (Pnp 7, 7)
Dzi?ki twej ?onie wielkie b?ogos?awie?stwo sp?ynie na Twój dom. (Prz 8, 22)
B?dziesz szcz??liwy, a Twoje ?ycie d?ugie. (Syr 26, 1)
I rado?? zamieszka w Twym domu. (Syr 26, 13)
Walcz wi?c o t? kobiet? tak, jak Ja walczy?em o Ciebie. (Ef 5, 25)
A Moja walka zaprowadzi?a Mnie na krzy? i tam zwyci??y?em. (Flp 2, 8)
B?d? ?agodny i dobry, aby? nie sprawia? jej przykro?ci. (Kol 3, 19)
Ona sta?a si? towarzyszk? Twego ?ycia z Twojego wyboru i z?o?onej przysi?gi. (Mal 2, 14)
I nigdy jej nie zdradzaj! Nigdy! (Wj 20, 14)
Powtarzam raz jeszcze, masz by? dla niej wiernym powiernikiem Mojej mi?o?ci. (Pwt 5, 18)
Kochaj j? niezale?nie od tego, co Was spotka, (1 Sm 1, 5)
bo wszelkie do?wiadczenie jest darem ode Mnie. (Jk 1, 2)
Wiem, ?e to wymaga od Ciebie trudu i po?wi?cenia, ale taka jest Moja wola. (Rdz 29, 18)
B?d? radykalny i stanowczy w tym, co robisz i kim jeste?. (Mt 5, 37)
Nie pozwalaj sobie na bylejako??, (Ap 3, 15)
bo jeste? wezwany do wi?kszych rzeczy. (J 14, 12)
Przygotowa?em wspania?y plan dla Twego ?ycia i chc?, by? go wype?ni?. (Ef 2, 10)
Je?li b?dziesz Mi pos?uszny, Ja nie pozwol? Ci nigdy upa??. (Ps 16, 8)
Dam Ci si?? i moc. (Flp 4, 13)
Pokonasz ka?d? przeszkod? i przezwyci??ysz ka?d? trudno?? dzi?ki Mnie, (Rz 8, 37)
bo Ja troszcz? si? o Ciebie. (Ps 23, 1)
i zawsze dotrzymuj? ka?dego danego s?owa. (Ps 19, 8)
A je?li upadniesz – powsta?! (Jl 2, 13)
I wyci?gnij wnioski ze swej pora?ki, bo moc w s?abo?ci si? doskonali. (2 Kor 12, 9)
Staraj si? o Moje królestwo! (Mt 6, 33)
Przygotowa?em w nim specjalne miejsce, w?a?nie dla Ciebie. (J 14, 2)
Je?li b?dziesz prawdziwie waleczny, zdob?dziesz je! (Mt 11, 12)
Jestem przy Tobie, dzielny wojowniku! (Sdz 6, 12)
Pozostaje tylko pytanie, jakim chcesz by? i co wybierzesz? (Pwt 30, 19)
Czy zechcesz przemieni? swoje ?ycie? (Rz 12, 2)
_________________
M?dro?? nie zawsze przychodzi z wiekiem. Czasami wiek przychodzi sam.
 

slavianin  

Stały User

szukaj?cy znajomych


Imię: Jacek

Wiek: 21

Dołączył: 07 Sty 2018

   

Wysłany: 2019-08-02, 20:33   

Bia?y diabe? napisał/a:

czyta?em bibli? setki razy i tam jest wyra?nie napisane ?e nikogo poza Bogoiem nie mo?na.nazuwac ojcem ?wi?tym.


Ojcem, nie ojcem ?wi?tym. A to ró?nica. A Ty nazywasz swojego ojca ojcem? Bo je?li tak, to "grzeszysz" wobec tych s?ów.

Bia?y diabe? napisał/a:

Dla katolików wa?niejsza jest tradycj? niz nauczanie Jezusa.


A wiesz, ?e tradycja by?a wcze?niejsza ni? Ewangelia? Ma?o tego, Jezus nie kaza? pisa? Ewangelii. Nie powiedzia?: "Spiszcie wszystko, co Wam powiedzia?em", tylko "Id?cie wi?c i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj?c im chrztu w imi? Ojca i Syna, i Ducha ?wi?tego. Uczcie je zachowywa? wszystko, co wam przykaza?em. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a? do sko?czenia ?wiata». [Mt 28, 19-20]" a na innym miejscu "I rzek? do nich: «Id?cie na ca?y ?wiat i g?o?cie Ewangeli? wszelkiemu stworzeniu! [Mk 16, 15]". A poza tym, to napisano równie?: "I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej ksi??ce, uczyni? Jezus wobec uczniów. Te za? zapisano, aby?cie wierzyli, ?e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo?ym, i aby?cie wierz?c mieli ?ycie w imi? Jego. [J 20, 30-31]" i "Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokona?, a które, gdyby je szczegó?owo opisa?, to s?dz?, ?e ca?y ?wiat nie pomie?ci?by ksi?g, które by trzeba napisa?. [J 21, 25]" - czyli nie wszystko, co czyni? Jezus jest zapisane.

Co za? do prymatu papie?a, to jak rozumiesz te s?owa: "Otó? i Ja tobie powiadam: Ty jeste? Piotr [czyli Ska?a], i na tej Skale zbuduj? Ko?ció? mój, a bramy piekielne go nie przemog?. [Mt 16, 18]"?

Bia?y diabe? napisał/a:

Jezus kaza? nam kupi? bro? A kogo by nie sta? to nawet maj? sprzeda? szat? swojä i kupi? bro?. powiedz ile procent katolików stosuje si? do tego nakazu.?


Wielu katolików jest za dozwoleniem posiadania broni. A poza tym powiedzia?, ?e wystarczy dwa miecze na jedenastu. Nie powiedzia?, by ka?dy kupowa? bro?.

Bia?y diabe? napisał/a:

pami?tam jak kiedy? chodzi?em do ko?cio?a to widzia?em ?e ludzie tam klej?ca przed obrazami


I modl? si? do obrazów, jak do bogów. Ka?dy obraz jest dla nich ?ywym bogiem, oddycha, trzeba go karmi?, tak? Oni kl?cz? przed Bogiem!

Bia?y diabe? napisał/a:

pami?tam jak kiedy? chodzi?em do ko?cio?a to widzia?em ?e ludzie tam klej?ca [...] przed ksi?dzem


A czy ten ksi?dz mia? w rekach monstrancje lub kielich z komunikantami? Bo je?li tak, to kl?kaj? przed Bogiem, obecnym w Naj?wi?tszym Sakramencie.

A co do ba?wochwalstwa, to dam Ci kilka przyk?adów, które pomin??e?. "W sanktuarium sporz?dzi? dwa cheruby dziesi?cio?okciowej wysoko?ci z drzewa oliwkowego. Jedno skrzyd?o cheruba mia?o pi?? ?okci i drugie skrzyd?o cheruba mia?o te? pi?? ?okci. Wi?c od ko?ca do ko?ca jego skrzyde? by?o dziesi?? ?okci. Drugi cherub mia? ten sam rozmiar dziesi?ciu ?okci, i obydwa cheruby mia?y takie same kszta?ty. Wysoko?? jednego i drugiego cheruba wynosi?a dziesi?? ?okci. Gdy umie?ci? te cheruby w g??bi wn?trza ?wi?tyni, to rozpo?ciera?y swe skrzyd?a tak, ?e skrzyd?o jednego dotyka?o jednej ?ciany, a skrzyd?o drugiego cheruba dotyka?o drugiej ?ciany. Skrzyd?a za? ich skierowane do ?rodka ?wi?tyni dotyka?y si? wzajemnie. 28 Cheruby te pokry? z?otem. 29 Ponadto na wszystkich ?cianach ?wi?tyni woko?o wyry? jako p?askorze?by podobizny cherubów i palm oraz girlandy kwiatów wewn?trz i na zewn?trz. [1 Krl 6, 23-29]" (Salomon z?ama? wi?c przykazanie o nie czynieniu podobizn, tak?), "upadn? przed ?wi?tym przybytkiem Twoim [Ps 5:8]" (upada przed przybytkiem, ba?wochwalca jeden! Wykre?li? ten psalm z Biblii!), "Wtedy Jozue rozdar? swoje szaty i pad? twarz? na ziemi? przed Ark? Pa?sk? a? do wieczora, on sam i starsi Izraela. I posypali prochem swe g?owy. [Joz 7, 6]" (Jozue, kolejny ba?wochwalca!), "Wtedy rzek? Pan do Moj?esza: «Sporz?d? w??a i umie?? go na wysokim palu; wtedy ka?dy uk?szony, je?li tylko spojrzy na niego, zostanie przy ?yciu». [Lb 21, 8]" (Sam Bóg ka?e sporz?dzi? w??a i patrze? na niego. Bóg nakaza? wi?c ba?wochwalstwo!), "Strzec b?dziecie moich szabatów, czci? b?dziecie mój ?wi?ty przybytek. Ja jestem Pan! [Kp? 26, 2]" (Bóg ka?e czci? przybytek).

A teraz moje pytanie. ?amiesz w domu chleb? "Nast?pnie wzi?? chleb, odmówiwszy dzi?kczynienie po?ama? go i poda? mówi?c: «To jest Cia?o moje, które za was b?dzie wydane: to czy?cie na moj? pami?tk?!». [?k 26, 19]". Bo je?li tego nie czynisz, jakim jeste? chrze?cijaninem? Kto wed?ug Ciebie mo?e udziela? chrztu, który konieczny jest do zbawienia - "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, b?dzie zbawiony; a kto nie uwierzy, b?dzie pot?piony. [Mt 16, 16]"?

Szej-Hulud napisał/a:

Brawo, ale po drugim dniu takiego fragmentu brakuje


I co z tego?

Szej-Hulud napisał/a:

Zauwa?, ?e przed zburzeniem wie?y Babel ludzie dzia?ali ponad podzia?ami. To Pan ich sk?óci? i doprowadzi? do podzia?ów.


Bo niepodzieleni wpadli w pych?. Kain i Abel mówili jednym j?zykiem i co z tego wynik?o? Jeden zabi? drugiego.

Szej-Hulud napisał/a:

Na g?ód b?d?cy wynikiem pod??ania za Panem.


Czyli na Boga.

Szej-Hulud napisał/a:

Czyli w ?yciu doczesnym nie warto si? stara??


Warto. Pokój mo?e zapanowa?, gdy wszyscy ludzie uwierz? w Chrystusa i b?d? w pe?ni przestrzega? przykaza?. A nie wtedy, kiedy jaki? kraj ca?kowicie si? rozbroi, bo wtedy przyjd? z innego kraju i tego pacyficznego ju? nie b?dzie...

Szej-Hulud napisał/a:

"Dr?czono Go, lecz sam si? da? gn?bi?,
nawet nie otworzy? ust swoich.
Jak baranek na rze? prowadzony,
jak owca niema wobec strzyg?cych j?,
tak On nie otworzy? ust swoich. " [Iz 53, 7]


Mesjasz, nie ka?dy katolik.

Szej-Hulud napisał/a:

To w ko?cu Chrystus czy Pawe? jest mesjaszem?


"Postanowili?my bowiem, Duch ?wi?ty i my, nie nak?ada? na was ?adnego ci??aru oprócz tego, co konieczne. [Dz 15, 28]". Duch ?wi?ty, który jest Osob? Bosk? tak postanowi?, nie sami Aposto?owie.

Szej-Hulud napisał/a:

"Wtedy je?liby wam kto powiedzia?: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie! Powstan? bowiem fa?szywi mesjasze i fa?szywi prorocy i dzia?a? b?d? wielkie znaki i cuda, by w b??d wprowadzi?, je?li to mo?liwe, tak?e wybranych." [Mt 24, 23-24] - nie wierz? Ci.


A czy? ja nazywam siebie Mesjaszem?

Szej-Hulud napisał/a:

Czy to ju? nowomowa, czy mi si? wydaje?


Prawdziw? ich nazw? jest "najwspanialsi ksi??a, którzy tak mi?uj? homoseksualistów, ?e neguj? ich grzech". Podoba Ci si? ta nazwa?

Nie odpowiadam na reszt? Twoich cytatów bo nie na tym mia? polega? ten temat. Mo?esz sobie cytowa? ca?? Bibli?, od a do zet. Ja i tak nie odpowiadam! Nie wiem nawet, po co zak?ada?em ten temat... Chyba tylko po to, by panoszyli si? po nim jacy? antykatolicy (Uwaga! "Nowomowa"! - sam zg?aszam)... Napiszcie otwarcie: "Nie ma miejsca na ?adn? pochwa?? katolicyzmu!". I wszystko b?dzie wiadomo. Chyba si? nie b?d? pisa? ju? na tym temacie. Nie wiem, czy kiedykolwiek otworz? tu temat... Mo?e jeszcze kiedy?, by? nie móg? powiedzie?: "Uciszy?em kolejnego «katola»". Atak z wszystkich stron...
 

Szej-Hulud  

Pogromca postĂłw

Éminence griseImię: ?ukasz

Wiek: 28

Dołączył: 07 Sty 2010

   

Wysłany: 2019-08-02, 20:55   

slavianin napisał/a:

Bo niepodzieleni wpadli w pych?. Kain i Abel mówili jednym j?zykiem i co z tego wynik?o? Jeden zabi? drugiego.


Wpadli w pych?, ale jeden drugiemu nie czyni? krzywdy. Czy? to nie dziwne, ?e Bóg wprowadzi? mi?dzy ludzi niezgod?? Zupe?nie jakby wykonywa? prac? samego Szatana.

slavianin napisał/a:

Czyli na Boga.


Bóg jest duchem, nie g?odem! Poza tym piramida potrzeb. Ludzie jej nie znali, ale Bóg tak.

slavianin napisał/a:

Warto. Pokój mo?e zapanowa?, gdy wszyscy ludzie uwierz? w Chrystusa i b?d? w pe?ni przestrzega? przykaza?. A nie wtedy, kiedy jaki? kraj ca?kowicie si? rozbroi, bo wtedy przyjd? z innego kraju i tego pacyficznego ju? nie b?dzie...


"Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie si? zbytnio o swoje ?ycie, o to, co macie je?? i pi?, ani o swoje cia?o, czym si? macie przyodzia?. Czy? ?ycie nie znaczy wi?cej ni? pokarm, a cia?o wi?cej ni? odzienie? Przypatrzcie si? ptakom w powietrzu: nie siej? ani ?n? i nie zbieraj? do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je ?ywi. Czy? wy nie jeste?cie wa?niejsi ni? one? Kto z was przy ca?ej swej trosce mo?e cho?by jedn? chwil? do?o?y? do wieku swego ?ycia? A o odzienie czemu si? zbytnio troszczycie? Przypatrzcie si? liliom na polu, jak rosn?: nie pracuj? ani prz?d?. A powiadam wam: nawet Salomon w ca?ym swoim przepychu nie by? tak ubrany jak jedna z nich. Je?li wi?c ziele na polu, które dzi? jest, a jutro do pieca b?dzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czy? nie tym bardziej was, ma?ej wiary?
Nie troszczcie si? wi?c zbytnio i nie mówcie: co b?dziemy je??? co b?dziemy pi?? czym b?dziemy si? przyodziewa?? Bo o to wszystko poganie zabiegaj?. Przecie? Ojciec wasz niebieski wie, ?e tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie si? naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwo??, a to wszystko b?dzie wam dodane. Nie troszczcie si? wi?c zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzie? sam o siebie troszczy? si? b?dzie. Dosy? ma dzie? swojej biedy. " [Mt 6, 25-34] - jak dla mnie ten fragment rozwiewa wszelkie w?tpliwo?ci.

slavianin napisał/a:

"Postanowili?my bowiem, Duch ?wi?ty i my, nie nak?ada? na was ?adnego ci??aru oprócz tego, co konieczne. [Dz 15, 28]". Duch ?wi?ty, który jest Osob? Bosk? tak postanowi?, nie sami Aposto?owie.


Chwila, to Pan zmieni? zdanie? Przecie? ON JEST - to znaczy nie ulega zmianom.

slavianin napisał/a:

A czy? ja nazywam siebie Mesjaszem?


Mesjaszem mo?e i nie, ale S?d Ostateczny to urz?dzasz na forum regularnie.

slavianin napisał/a:

Prawdziw? ich nazw? jest "najwspanialsi ksi??a, którzy tak mi?uj? homoseksualistów, ?e neguj? ich grzech". Podoba Ci si? ta nazwa?


Jak dla mnie za du?o wazeliny, ale co kto lubi ;)

slavianin napisał/a:

Nie odpowiadam na reszt? Twoich cytatów bo nie na tym mia? polega? ten temat. Mo?esz sobie cytowa? ca?? Bibli?, od a do zet. Ja i tak nie odpowiadam! Nie wiem nawet, po co zak?ada?em ten temat... Chyba tylko po to, by panoszyli si? po nim jacy? antykatolicy (Uwaga! "Nowomowa"! - sam zg?aszam)... Napiszcie otwarcie: "Nie ma miejsca na ?adn? pochwa?? katolicyzmu!". I wszystko b?dzie wiadomo. Chyba si? nie b?d? pisa? ju? na tym temacie. Nie wiem, czy kiedykolwiek otworz? tu temat... Mo?e jeszcze kiedy?, by? nie móg? powiedzie?: "Uciszy?em kolejnego «katola»". Atak z wszystkich stron...


Chcia?e? cytatów, to masz. I owszem, jest tu wyj?tkowo odrobina krytycznego stosunku do wiary jako takiej z mojej strony, ale skoro wolno cytowa? fragmenty korzystne, to dlaczego te niekorzystne mia?yby by? pomini?te? Pochodz? z tego samego ?ród?a, czy? nie?
_________________
"Polskie ?ycie polityczne nie mo?e by? d?ungl? afryka?sk?, w której buszuje kilkunastu hultai klasowych. Wasz faszyzm albo zginie w Polsce, rozbije g?ow? o demokracj?, albo Polska zap?onie wojn? domow?." - Ignacy Daszy?ski
 

DeVaneio  

ModeratorDołączył: 27 Lip 2014

   

Wysłany: 2019-08-03, 15:01   

Tutaj s? najlepsze inspiruj?ce cytaty z Biblii :-D
https://ateista.pl/showthread.php?tid=12885
_________________
Cz?owiek, który co? znaczy, ?yje w taki sposób, ?e jego ?ycie jest po?wi?ceniem dla jego idei.

O. Spengler
 

eRIPe

UserDołączył: 17 Mar 2020

   

Wysłany: 2020-03-17, 23:36   

Mój ulubiony cytat z Biblii "Stworzy?em cz?owieka ale tak zamula?, ?e ca?e mu dar fermentacji 1410 i teraz chodzi jak w zegarku" essa
 

marioz129

User


Dołączył: 11 Lut 2021

   

Wysłany: 2021-02-11, 11:51   

Jaka jest Wasza wiara tak Wam sie stanie ,pzdr ;)
_________________
Tanie domeny pl tylko w Gnum.pl
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com