Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Przesunięty przez: Lady Virgin | 2020-11-06, 09:18

Autor

Wiadomość

Adeptus

User


Dołączył: 05 Lis 2020

   

Wysłany: 2020-11-05, 14:07   Gry paragrafowe

Nie wiem, czy s?yszeli?cie o czym? takim, jak "gry paragrafowe". Otó? s? to interaktywne opowiadania, które - jak sama nazwa wskazuje - s? podzielone na "paragrafy". Nie czyta si? ich od pocz?tku do ko?ca, tylko raczej na tej zasadzie:
"Stoisz na rozwidleniu dróg. Je?li idziesz w prawo, przejd? do paragrafu 12, je?li w lewo do paragrafu 547".
Przechodzisz do paragrafu 12, czytasz, jest tam opis jak dochodzisz do baru, okazuje si?, ?e jest to pod?a speluna, zaczepia Ci? kilku go?ci i znowu masz wybór - chcesz si? z nimi bi?, id? do paragrafu 15, wolisz ucieka?, id? do paragrafu 3. I tak dalej.
Swego czasu w Polsce by?a popularna paragrafówka "Dreszcz" oraz seria "Wehiku? Czasu" - je?li kojarzycie te tytu?y, to w?a?nie co? takiego.

W ka?dym razie, wrzucam moje trzy uko?czone projekty, do dzia?u "Gry bez pr?du", gdy? rzeczone gry mo?na sobie wydrukowa? i czyta?/gra? bez komputera.

Pierwsza - "Kr?te drogi" - jest niezbyt oryginalna i niezbyt rozbudowana (na zasadzie "pierwsze koty za p?oty"). Gracz wciela si? w rycerza Zakonu ?wiat?o?ci, któremu przyjdzie si? mierzy? z wielce mrocznym zagro?eniem... albo do niego do??czy?.
wersja HMTL: http://www.mediafire.com/?3u57crvdz9cj5y6 http://www.mediafire.com/?3u57crvdz9cj5y6
Aby zacz??, uruchom plik "1start".

Druga - "Wielka Wojna Sukcesyjna - jest odrobin? (ale tylko odrobin?) bardziej oryginalna i rozbudowana. Za?o?enie jest dosy? sztampowe, cho? w "interaktywnej fikcji" chyba nie by?o jeszcze u?yte. Miejscem akcji jest niegdy? pot??ne Imperium (jak wspomina?em, sztampa). Ostatni cesarz umar?, nie pozostawiaj?c m?skiego potomka, w zwi?zku z czym imperialni mo?now?adcy rozpocz?li krwawy spór o koron?. Do konfliktu mieszaj? si? te? inne pot??ne frakcje, takie jak Imperialny Senat czy Ko?ció? Hierarchistyczny, a tak?e st?amszeni wyznawcy starych, poga?skich bogów pragn?cy wykorzysta? wojenny chaos, by wyj?? z podziemia i na nowo wznie?? sztandar swojej wiary. Co gorsza, o?cienne mocarstwa s? gotowe wkroczy? z interwencj?, by ugra? co? dla siebie. Alter ego gracza jest dawnym ?o?nierzem, który po zako?czeniu s?u?by osiad? na wsi, aby p?dzi? ?ywot spokojnego kmiecia. Ale pewnego dnia wojna domowa wkracza do jego osady i bohater zostaje wpl?tany w wir wydarze?.
Z pocz?tku gracz kieruje jedynie w?asn? osob? i niewielk? grup? towarzyszy broni, ale w miar? rozwoju historii mo?e uzyska? wi?kszy wp?yw na wydarzenia rozgrywaj?ce si? w Imperium. Czytelnik b?dzie dowodzi? oddzia?ami i armiami, pi?? si? w hierarchii, zawiera? sojusze i zdradza? swoich mocodawców, knu? spiski lub dokonywa? bohaterskich czynów. Od jego wyborów b?dzie zale?a?o to, czy jego frakcja zwyci??y w wojnie, czy pomo?e zasi??? na tronie komu? innemu, czy te? sam zdob?dzie w?adz? nad Imperium, czy doprowadzi pa?stwo do rozkwitu, czy upadku, czy utwierdzi cesarsk? w?adz?, czy przekszta?ci kraj w republik?, czy ugnie kolana przed Ko?cio?em, czy poprowadzi wyznawców starych bogów do zemsty - i tak dalej, i tak dalej. Przewidziane s? te? w?tki romantyczne (cho? musz? przyzna?, ?e wysz?y mi wyj?tkowo sztywno i kiczowato), cho?by dlatego, ?e maria?e te? s? narz?dziem polityki.
Gra liczy 813 paragrafów, ale ze wzgl?du na bardzo du?e rozga??zienie fabu?y, jednorazowe uko?czenie gry zamyka si? w liczbie 8-13 wyborów, cho? w ten sposób czytelnik ujrzy jedynie niewielki fragment wszystkich mo?liwo?ci. Paragrafy s? dosy? d?ugie, wi?kszo?? z nich zajmuje ok. strony A4.

http://www.mediafire.com/...na_1.8.pdf/file


Trzecia - "Sprawy rodzinne". Ten wytwór osadzony jest w tym samym ?wiecie, co "Wielka Wojna Sukcesyjna" , aczkolwiek istnieje kilka istotnych ró?nic.
- Tematyka - "Sprawy rodzinne" skupiaj? si? na losach pretora (urz?dnika wymiaru sprawiedliwo?ci) dzia?aj?cego w Mie?cie Tronowym, stolicy Imperium. Bohater b?dzie musia? stawi? czo?a psychopatycznemu mordercy, odpowiednio post?powa? ze zwierzchnikami... a tak?e w?asn? rodzin?.
- Forma - tym razem poszed?em bardziej w stron? "interaktywnego opowiadania". Oznacza to po pierwsze, ?e paragrafy s? znacznie d?u?sze ni? w "Wielkiej Wojnie Sukcesyjnej" (co niestety odbi?o si? na troch? mniejszej ilo?ci paragrafów - jest ich tylko 41). Po drugie - paragrafówka nie jest pisana w drugiej, lecz w trzeciej osobie, a bohaterem nie jest bezimienny awatar gracza, tylko skonkretyzowana posta?. Znowu? - jest to rozwi?zanie nietypowe i rozumiem, ?e nie ka?demu przypadnie do gustu. Jeden z testerów stwierdzi? wr?cz "Przykro mi to stwierdzi?, nie jest to gra paragrafowa" (dlatego te? da?em podtytu? "Opowiadanie interaktywne" zamiast "Gra paragrafowa".

PDF: http://www.mediafire.com/...e_1.92.pdf/file


Je?li kto? ma jakie? uwagi nt powy?szych wytworów, ch?tnie je poznam.
 

P@ula  

User


Imię: Paulina

Wiek: 33

Dołączyła: 25 Paź 2020

   

Wysłany: 2020-11-05, 15:37   

Z gier paragrafowych to ja polecam "dom pe?en z?a" znaczy jak kto? lubi duchy, zombie itp.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com