Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

Nek01

User


Dołączył: 03 Lis 2015

   

Wysłany: 2015-12-05, 22:18   Lepsze oceny

Witam, mam 14 lat, chodz? do 2 gimnazjum. Dostaj? z wszystkich przedmiotów przewa?nie 5, ale coraz cz??ciej zdarza mi si? dosta? 4, 4+. Z 3 przedmiotów dostan? prawdopodobnie 6(1 semestr), reszta to 5, ale mam te? 4/5. Chcia?bym wiedzie? co mog? zrobi?, aby mie? lepsze oceny, przynajmniej same 5(nie chc? te? by? jakim? geniuszem). Czwórki w gimnazjum to chyba nie za dobrze(te? nie ?le, no ale), trudniej b?dzie w szkole ponadgimnazjalnej, wi?c skoro w gimnazjum 4 to tam 3 b?d? dostawa??
 

nihilistka  

UserDołączyła: 04 Gru 2015

   

Wysłany: 2015-12-05, 22:31   

Co mo?esz zrobi?? Chyba po?wi?ci? ca?e ?ycie dla nauki. Ale skoro nie chcesz by? ?adnym geniuszem to po co ci same 5?
Oszcz?d? sobie. Oceny nie maj? znaczenia, wierz mi.
_________________
Cz?owiek jest czym?, co pokonanym by? powinno.
 

Hella  

Pogromca postĂłwDołączyła: 03 Sie 2014

Skąd: Warszawa

   

Wysłany: 2015-12-05, 22:48   

Wszystko zale?y w jakim gimnazjum. W rejonowym czwórki to przeci?tne stopnie, ?atwo je dosta?. W lepszych szko?ach czwórki potrafi? by? rzadko?ci?. Przede wszystkim to nie oceny s? wyznacznikiem wiedzy. Wa?niejszy jest egzamin na koniec szko?y. To on pokazuje w jakim stopniu ucze? opanowa? materia?. Mo?na mie? same szóstki na ?wiadectwie i marny wynik na egzaminie, a mo?na mie? te? czwórkowe ?wiadectwo i wynik bliski 100%. Który ucze? jest lepszy? Wiadomo, ?e ten z wy?szym wynikiem z egzaminu. Poza tym powiniene? uczy? si? dla wiedzy, a nie dla ocen. Nie oceny s? najwa?niejsze, cho? oczywi?cie warto o nie dba?. A co b?dziesz dostawa? w szkole ?redniej to trudno przewidzie?. Du?o zale?y od tego do jakiej szko?y pójdziesz. Poka?? Ci na w?asnym przyk?adzie - z bardzo dobrego gimnazjum posz?am do bardzo dobrego liceum. W gimnazjum ?redni? mia?am zawsze 4 co?, w trzeciej klasie nawet pasek wyci?gn??am. Na ?wiadectwie ?adnej oceny poni?ej czwórki. A w liceum? Pierwsza klasa jako tako, ?rednia powy?ej 4, ale trzy tróje na ?wiadectwie (i to z wiod?cych przedmiotów), a potem coraz gorzej - ?rednia spad?a poni?ej 4, a w drugiej klasie mia?am nawet dwójki na ?wiadectwie.
 

Vic98  

Wymiatacz


Dołączył: 08 Wrz 2015

   

Wysłany: 2015-12-05, 23:34   

Po pierwsze - jeste? w gimnazjum, a to oznacza pe?en luz i zero presji je?li chodzi o nauk?. Pierwsza i druga klasa s? zupe?nie bez znaczenia, trzecia nabiera znaczenia o tyle, ?e wypracowujesz sobie punkty rekrutacyjne do liceum. Pami?taj by najbardziej skupia? si? na przedmiotach, co do których jeste? pewien ?e b?dziesz chcia? je kontynuowa? na poziomie rozszerzonym. Ca?o?? gimnazjum to poziom podstawowy, który liceum przez okres pierwszej klasy kontynuuje i zaka?cza. Druga i trzecia liceum s? oddane nauce przedmiotów obowi?zkowych, i wybranych przedmiotów rozszerzonych. Mora? z tego taki, ?e jakichkolwiek ocen by? nie mia? w gimnazjum, to i tak jest ci to do niczego nieprzydatne. Warto opanowa? gimnazjaln? podstaw? programow? ze wszystkich przedmiotów na poziomie mniej wi?cej 80%, by móc powiedzie?, ?e okres nauki w gimnazjum nie by? ca?kiem zmarnowany i wyj?? ze szko?y znaj?c podstawy, ale nadmierna, nawet niekoniecznie ponadprogramowa, ale po prostu zbyt intensywna nauka, przypu??my - geografii, tylko celem "wykucia" na 5 ze sprawdzianu, podczas gdy my?limy o oddziale biol-chem w liceum, a geografia nie jest punktowanym przedmiotem do liceum jest czyst? g?upot?. Nie marnuj na to ?ycia. Warto wiedzie? co to wspó?czynnik feminizacji i zna? struktur? wsi, ale tylko dla w?asnej satysfakcji, bo gwarantuj? - nikt ci? nigdy o to nigdzie nie zapyta i nie b?dzie ci? z tego rozlicza?. No, poza babci?, albo mam?.
Poza tym, kiedy ju? b?dziesz w liceum, a to ju? nied?ugo - wierz mi - b?dziesz si? ?mia? otwieraj?c gimnazjalne ksi??ki. B?dziesz si? po prostu ?mia?. Pomy?lisz sobie - po co ja si? g?upi tego uczy?em. Jak otworzysz ksi??k? z rozszerzonej biologii i zaczniesz przerabia? jeden z dzia?ów, przypu??my - mechanizmy dziedziczenia, i b?dziesz chcia? ca?o?? opanowa?, wtedy, w?a?nie wtedy docenisz warto?? ocen, wtedy wspomnisz sobie jak w gimnazjum 4 bra?e? za przeci?tniactwo. Bo szczerze spraw? ujmuj?c - ca?o?? gimnazjum, wszystkie trzy klasy biologii, to w chwili obecnej ja zaczynaj?c od zera móg?bym zrobi? na stabilne 80% w cztery dni nauki. To samo z fizyk?, której nigdy si? nie uczy?em, to samo z geografi?, to sam? z matematyk?. 70% na egzaminie gimnazjalnym to dla przeci?tniaka z mojego liceum kwestia paru dni.
Nerdyzm? Kujonizm? Hah!
Nie pozna?e? jeszcze prawdziwego znaczenia tych poj??.
 

Sonmi  

Hiper wymiatacz

Pov


Wiek: 27

Dołączyła: 30 Lip 2015

   

Wysłany: 2015-12-05, 23:34   

Nek01 napisał/a:

wi?c skoro w gimnazjum 4 to tam 3 b?d? dostawa??


Nie trzymaj si? tego my?lenia.
Mia?am dok?adnie to samo, bo gimnazjum sko?czy?am z 3 i 4.
Teraz jestem w liceum i mam tylko 4 i 5, przy czym ucz? si? tyle samo :)
 

Vic98  

Wymiatacz


Dołączył: 08 Wrz 2015

   

Wysłany: 2015-12-05, 23:58   

A jeszcze dodam, je?li idzie o s?uszno?? nauki gimnazjalnej i ogólnie nauki. Nie powiem nic innego jak kolejn? oczywisto??, nie poddawaj si?. Gimnazjum to okres, który w moim przekonaniu jest tym, który rozleniwia, który ?le dzia?a, który 'podpuszcza' ?e tak to nazw? uczniów, który sprawia, ?e rezygnuj?. I trudno im si? dziwi?, sytuacj? gimnazjów pod k?tem nauki nakre?li?em ju? w poprzednim po?cie. Czy taka sytuacja jest dobra? Nie jest. Z pocz?tku by?em niepewny odno?nie g?osów opinii na temat likwidacji gimnazjów, co do opiniowania i tu si? powstrzymam, bo najgorszym tematem do polemiki jest polityka, ale mo?ecie zgadn?? co s?dz? po mojej wcze?niejszej wypowiedzi.

S?uszno?? nauki jest oczywista. To jak dobrze si? maj? najlepsi lekarze, najlepsi prawnicy, najlepsi specjali?ci in?ynierowie, o tym mówi? nie trzeba. Nie znam ?adnego lekarza, który cierpia?by na brak pracy b?d? pieni?dzy. Mam w rodzinie pi?ciu lekarzy, w tym jednego neurochirurga i doktora nauk medycznych z podwójn? specjalizacj?. Wszyscy wiod? niesamowicie wygodne ?ycie. Spoza krewnych mog? wymieni? jednego znajomego lekarza - ortoped?, który pracuj?c w Austrii ma przychód roczny liczony w siedmiu cyfrach. Jest na etapie w którym nie musi nawet pracowa?. Wykonuje jedn? b?d? dwie operacje dziennie NOCĄ, bo ?ycie jest zbyt krótkie by marnowa? dnie na prac?. Powiedzcie to przeci?tnemu polakowi.
 

metalmummy  

Junior Admin

MATKAImię: Karolina Magdalena

Wiek: 30

Dołączyła: 28 Gru 2010

   

Wysłany: 2015-12-07, 11:51   

Ja w sesji letniej poprawia?am 4 z anatomii na 5, kazali mi si? w g?ow? pukn??. a ja i tak postawi?am na swoim. doktor pe?na podziwu dla moich ambicji da?a mi te same pytania;D
_________________
przestrzegaj regulaminu m?ody cz?owieku.
 

Different  

Pogromca postĂłwWiek: 27

Dołączył: 31 Paź 2012

   

Wysłany: 2015-12-08, 09:22   

Nie lubi? nauczycieli, ?e patrz? tak bardzo przez pryzmat ocen.

Przyk?adowo? Mia?em wzloty i upadki, okresy gdzie dostawa?em same 2, potem si? zacz??em uwa?a? na lekcji to 4 i 5 wpada?y, nauczyciele "brawo, wow, poprawa", potem raz mi si? potkn??a noga i dosta?em 3 i od razu "buu, co tak s?abo" - irytuj?ce to jest, to samo maj? rodzice.

Dla mnie oceny nie maj? ?adnego wyznacznika je?li chodzi o inteligencj?, bo o wiedz? to mo?e i tak, ale te? niekoniecznie, bo znam wiele interesuj?cych osób, których satysfakcjonuje 3, a s? te? tacy co prze?ywaj? jak dostan? 2, jakby to oznacza?o, ?e s? g?upsi :-D
 

Straho  

Pogromca postĂłwImię: Jac?aw

Wiek: 33

Dołączył: 04 Wrz 2008

   

Wysłany: 2015-12-08, 16:01   

Wystarczy, ?e odstawisz smartfona, tableta i przestaniesz trwoni? czas na pierdo?y.
_________________
https://www.photoblog.pl/straho
 

Nek01

User


Dołączył: 03 Lis 2015

   

Wysłany: 2018-06-30, 15:01   

Straho napisał/a:

Wystarczy, ?e odstawisz smartfona, tableta i przestaniesz trwoni? czas na pierdo?y.


Smartfon* i tablet*. Polecam Panu t? sam? rad?.
 

kolaj6  

User


Wiek: 28

Dołączyła: 02 Lip 2018

   

Wysłany: 2018-07-03, 11:22   

albo we? si? umów z kim? po lekcjach, kto ma lepsze oceny ?eby ci wyt?umaczy? materia?
 

sky816  

Stały User

Girl Made Of StarsImię: Klaudia

Dołączyła: 29 Sty 2019

   

Wysłany: 2019-02-07, 10:35   

I tak masz bardzo dobre oceny, zw?aszcza jak na ch?opaka, ale je?eli chcesz poprawi? swoje oceny jeszcze bardziej, to mam dla ciebie kilka rad. Na ka?dy sprawdzian i klasówk? wkuwaj na blach?, ?eby dosta? jak najlepsz? ocen?. B?dzie ci ci??ko, je?eli nie lubisz si? uczy? i uczysz si? d?ugo i nie masz dobrej pami?ci, ale mo?na nad tym popracow?. Po prostu si? bardzo staraj i ucz si? z lekcji na lekcj?, a b?dzie o wiele lepiej. ?ycz? powodzenia!
_________________
Kto mi?o?ci nie zna, ten ?yje szcz??liwy, i noc ma spokojn?, i dzie? niet?skliwy.
 

W?adek Hardkorowy Budowla  

User

Budowlaniec


Imię: Kabi

Wiek: 21

Dołączył: 08 Lut 2019

Skąd: Polska

   

Wysłany: 2019-02-08, 21:56   

Najlepiej odpali? sobi? kompa i gra? w gry one rusz? twoj? wyobraznia i wtedy zaczniesz dostawac same piatki bedziesz miec lepszy muzg po prostu :-)
_________________
hejos
 

Eliza Bet

User


Dołączył: 31 Lip 2019

   

Wysłany: 2019-07-31, 13:23   

na swoim przyk?adzie wiem ?e tak to nie dzia?a oceny zale?? w du?ej mierze od twojej naukai ale takze od tematów w szkole nie kazdy czlowiek jest idealny we wszystkim dlatego na studiach sa kierunki a nie studia ogólne kazdego interesuje inna dziedznina nauki. To nie oznacza ze jak w gimnazjum masz 4 to liceum/techinikum bedziesz mial 3.
 

Dawid Bocian

User


Dołączył: 17 Paź 2019

   

Wysłany: 2019-10-17, 23:08   

wcale nie tak ja po wim ?e dobrze jak w gimnazjum anuczyciel sodzej ocenia to potem ??twij ja mia?em take same oceny w gimnazjum i liczeum nie sa to niestety 4 i 5 bardzie 2 3 i 4 no prócz religii 6 i historii 5
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com