Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Zamknięty przez: vialink | 2013-08-05, 21:39

Autor

Wiadomość

vialink  

Administrator

te? cz?owiek .. :)Imię: Bartek

Wiek: 29

Dołączył: 01 Paź 2007

Skąd: Stalowa Wola

   

Wysłany: 2013-08-05, 14:57   Regulamin dzia?u "Wymiennik"

Regulamin korzystania z dzia?u Wymiennik


Zasady ogólne:
1. Dzia? wymiennik s?u?y tylko i wy??cznie do wymiany przedmiotu za przedmiot. Jest to tzw. wymiana barterowa.
2. Z dzia?u wymiennik mog? korzysta? osoby, które przekroczy?y próg 200 postów.
3. Wystawiaj?cy przedmiot na wymian? zobowi?zany jest równie? do umieszczenia przynajmniej jednej fotografii przedmiotu.
4. Ka?dy u?ytkownik mo?e posiada? nie wi?cej ni? dwa aktualne w?tki w dziale wymiennik.

Tematy postów:
5. Wystawiaj?cy przedmiot jest zobligowany do podania w nazwie tematu pe?nej nazwy przedmiotu. Za? w opisie przedmiotu powinien zawrze? stan przedmiotu oraz stopie? jego zu?ycia.

6. Podczas zak?adania tematu nale?y umie?ci? prefiks, czy wymiana b?dzie sta?a [wymiana sta?a] czy wymiana tymczasowa, na okre?lony czas uzgodniony z drug? stron? [wymiana tymczasowa]

7. Ka?dy u?ytkownik, który zak?ada temat jest zobligowany do stworzenia w subforum 'opinie' swojego tematu, gdzie inni u?ytkownicy b?d? mogli wystawi? komentarz pozytywny lub negatywny.

8. Osoby wymieniaj?ce si? powinny prowadzi? ca?? korespondencj? dotycz?c? wymiany w temaci,e co pozwoli na przejrzyste i rzetelne dokonanie wymiany. Wyj?tkiem od tej regu?y jest przekazanie za po?rednictwem "Prywatnych wiadomo?ci" danych teleadresowych.

Co dalej:
9. Po uko?czonej wymianie zainteresowane strony zobligowane s? do powiadomienia o tym moderatorów, w celu zamkni?cia w?tku.

10. W przypadku, gdy jedna ze stron prze?le przedmiot niezgodny z wcze?niejszymi ustaleniami ma obowi?zek na w?asny koszt odes?a? przedmiot, który otrzyma?a od u?ytkownika wywi?zuj?cego si? z umowy.

11. Osoby, które dopuszcz? si? oszustwa b?d? bezwzgl?dnie blokowane, a ich dane b?d? udost?pnione na wniosek organów ?cigania.

12. Zabrania si?:
a) Wszelkich form sprzeda?y przedmiotów,
b) Wklejania odno?ników do aukcji internetowych;
c) Posiadania wi?cej ni? dwóch aktualnych w?tków w dziale.

13. Forum jest jedynie platform? kontaktow?, administracja nie odpowiada za problemy z transakcjami oraz nie ponosi odpowiedzialno?ci za niejasno?ci wynikaj?ca z wymiany.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie maj? przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com