Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

vialink  

Administrator

te? cz?owiek .. :)Imię: Bartek

Wiek: 29

Dołączył: 01 Paź 2007

Skąd: Stalowa Wola

   

Wysłany: 2007-10-13, 13:56   Regulamin forum e-Mlodzi.com

Zasady ogólne
a) Rejestracja oraz korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? niniejszego regulaminu, polityki cookies oraz wszelkich zasad oraz regulaminów przyj?tych w serwisie
b) Rejestracja i korzystanie z serwisu jest ca?kowicie bezp?atne
c) Zabrania si? rozpowszechniania w serwisie wszelkich tre?ci niezgodnych z prawem polskim, tre?ci pornograficznych, obra?liwych, wulgarnych i niekulturalnych oraz materia?ów o tre?ciach nazistowskich, antysemickich, rasistowskich, nawo?uj?cych do homofobii czy agresji wobec ró?nych grup spo?ecznych
d) Przypadki ?amania prawa b?d? przez administracj? zg?aszane odpowiednim s?u?bom.

1. Rejestracja w serwisie
a) Ka?dy u?ytkownik mo?e posiada? w serwisie tylko jedno konto. Posiadanie wielu kont b?dzie skutkowa?o blokad? dost?pu do forum.
b) Konta u?ytkowników o charakterze reklamowym lub prowokacyjnym b?d? bezpowrotnie blokowane.
c) Administracja e-Mlodzi.com zastrzega sobie prawo do wykluczenia u?ytkownika z serisu poprzez blokad? konta, gdy uzna, ?e dzia?a on na jego niekorzy??.

2. Avatary
a) Ka?dy avatar mo?e mie? maksymalne wymiary 150x150 px.

3. Podpisy
a) Ka?dy podpis mo?e zawiera? maksymalnie 255 znaków i obrazek o maksymalnych wymiarach 400 px szeroko?ci oraz 50 px wysoko?ci. Wi?ksze b?d? bezpowrotnie usuwane.
b) Odno?niki do zewn?trznych stron mog? umieszcza? jedynie osoby maj?ce na swoim koncie minimum 100 postów.

4. Spam
a) Zabrania si? umieszczania w serwisie reklam oraz jakichkolwiek mechanizmów s?u??cych do wy?wietlania reklam.
b) W dziale "Wasze strony" mog? pisa? tylko osoby maj?ce na swoim koncie minimum 100 postów.
c) W Shoutboxie odno?niki do zewn?trznych stron mog? umieszcza? tylko osoby maj?ce na swoim koncie minimum 100 postów.
d) U?ytkownik zak?adaj?cy ankiety w celu bada? jest zobowi?zany do podania swoich danych osobowych.

5. Forum
I. Dzia?y
a) W dziale Sex & Erotyka obowi?zuje zakaz umieszczania filmów oraz zdj?? pornograficznych.
b) W dziale "Wasza twórczo??", mo?na prezentowa? prace do których posiada si? prawa autorskie.
c) W dziale Fotoalbum swoje fotografie mog? publikowa? jedynie osoby maj?ce na swoim koncie minimum 100 postów.
- W dziale Fotoalbum mo?na publikowa? tylko fotografie przedstawiaj?ce autora tematu.
- Administracja forum nie jest zobowi?zana do usuwania tematów lub zdj?? na pro?b? u?ytkownika.
- zabrania si? pozostawiania tematów bez zdj??.

II. Posty
a) Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wulgarnych i niecenzuralnych postów.
b) Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania wybranych postów lub tematów bez podania przyczyny.
c) Wszystkie posty nie na temat b?d? usuwane.
d) Zabrania si? pisania postów nie odnosz?cych si? do tematu prowadzonego w danej dyskusji.
e) U?ytkownik zobowi?zany jest wypowiada? si? w sposób przejrzysty. Zabronione jest pisanie ca?ych wypowiedzi kolorowymi czcionkami, kursyw?, pogrubieniem oraz stylem utrudniaj?cym czytanie. Wypowiedzi maj? by? tre?ciwe oraz zgodne z zasadami gramatyki i ortografii.
f) Kolor czerwony oraz zielony zarezerwowany jest tylko i wy??cznie dla moderacji.

III. Tematy
a) Nazwa tematu powinna by? adekwatna do jego zawarto?ci
b) Przed za?o?eniem tematu upewnij si?, czy takiego ju? nie ma korzystaj?c z wyszukiwarki
c) Uwa?nie wybieraj dzia?, w którym chcesz umie?ci? swój temat.
d) Tematy dotycz?ce spraw osobistych, pro?by o pomoc, rad? itp wolno umieszcza? tylko w dziale "Wasze problemy". Z ka?dego innego, b?d? usuwane.

6. Moderacja
a) W serwisie istnieje system kar nazwanych ostrze?eniami. S? one nadawane przez administracj? serwisu za zachowania niezgodne z regulaminem. Warto?ci ostrze?e? reguluj? wewn?trzne ustalenia administracji. Ka?de z ostrze?e? wygasa po 60 dniach od daty nadania. Osi?gni?cie progu 3 ostrze?e? jednocze?nie skutkuje blokad? mo?liwo?ci pisania postów, a progu 6 - blokad? dost?pu do serwisu.
b) U?ytkownik ma prawo z?o?y? skarg?, za?alenia, b?d? skierowa? si? z pro?b? do administracji w dziale do tego przeznaczonym - "Pro?by, skargi, za?alenia".
- Komentarze umieszczane w ShoutBoxie b?d? dziale do tego nie przeznaczonym nie b?d? brane pod uwag? oraz zostan? usuni?te.
- W temacie ma prawo wypowiada? si? jedynie za?o?yciel tematu, osoba, której skarga dotyczy oraz administracja.
- Je?eli u?ytkownik nie ma mo?liwo?ci za?o?enia tematu, ma prawo skontaktowa? si? bezpo?rednio z administracj? forum.
c) Od zwracania uwagi u?ytkownikom w sprawach dotycz?cych ?amania regulaminu s? tylko i wy??cznie Moderatorzy oraz Administratorzy.
d) Nie odpowiadaj na posty niezgodne z regulaminem. O takich postach nale?y informowa? Moderatorów lub Administratorów korzystaj?c z funkcji "Zg?o? ten post do Administratora i Moderatora".

7. Prawa autorskie
a) Podawane przez U?ytkownika Dane oraz Dane Osobowe s? informacjami jawnymi, które mog? by? podane do wiadomo?ci publicznej w ramach Serwisu. W szczególno?ci mog? one by? dost?pne dla osób korzystaj?cych z sieci Internet oraz mog? by? indeksowane przez wyszukiwarki, czego U?ytkownik ma ?wiadomo?? i na co U?ytkownik wyra?a zgod?.
b) Materia?y, w tym fotografie, teksty, obrazy oraz filmy publikowane przez u?ytkowników serwisu obj?te s? ochron? praw autorskich. Operatora serwisu e-Mlodzi.com mo?e wykorzysta? publikowane materia?y wy??cznie w celach reklamowych oraz promocyjnych e-Mlodzi.com, w tym publikacji na profilach serwisu w portalach spo?eczno?ciowych.
c) Zabrania si? umieszczania w serwisie materia?ów obj?tych prawami innych Osób.


Techniczne warunki korzystania z serwisu

- W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków b?d? innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególno?ci automatyzuj?cych procesy skryptów i aplikacji b?d? innych kodów, plików lub narz?dzi).
- Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych przekazanych w formularzy rejestracyjnym oraz ewentualnie nast?pnie zmienionych w trakcie korzystania z serwisu, w celu prawid?owego ?wiadczenia us?ug okre?lonych w regulaminie, jak równie? w celach operacyjnych, statystycznych i reklamowych
- W?a?cicielem i operatorem serwisu jest Agencja Kreatywna Magico reprezentowana przez Bart?omieja Banaczyka z siedzib? w Stalowej Woli 37-450, ul. Ofiar Katynia 2, NIP 865 253 48 78.


~~ Postanowienie Ko?cowe ~~

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego powiadomienia u?ytkowników.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com