Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

vialink  

Administrator

te? cz?owiek .. :)Imię: Bartek

Wiek: 28

Dołączył: 01 Paź 2007

Skąd: Stalowa Wola

   

Wysłany: 2016-02-11, 00:03   Wspólny rozwój forum

Do stworzenia tego wpisu zmotywowa? mnie temat z "Lajkowaniem postów", a w zasadzie komentarze jakie si? w nim pojawi?y. Zwykle takie tematy poruszamy w zamkni?tym dziale, ale mo?e to faktycznie czas aby zrobi? co? wspólnie. Mo?e nawet ostatni dzwonek. Chcia?bym odpowiedzie? na zarzuty wobec mnie, ale równie? co? zaproponowa?. :-)

Co do supportu administracji. Tak, fakt, nie k?óc? si? z tym i w zasadzie przyznaje Wam racj?. Po?wi?cam mu zdecydowanie... du?o, du?o mniej czasu ni? chcia?bym to robi?. Musicie mi uwierzy? na s?owo (pisane), ?e nie jest to moje lenistwo, jest to po prostu brak wystarczaj?cej ilo?ci wolnego czasu. To, ?e prowadz? w?asn? dzia?alno?? wcale nie u?atwia znalezienia go. Szczerze? Z obserwacji mog? ?mia?o powiedzie?, ?e w najbli?szych miesi?cach si? to nie zmieni. Wchodz? codziennie na forum, zawsze sprawdzam czy dzia?a, sprawdzam poczt? itd, ale nie mam na tyle czasu aby pokierowa? jego rozwojem. Prawd? mówi?c, nie spodziewa?em si?, ?e serwis za?o?ony w gimnazjum dotrwa do dnia chocia?by mojego ?lubu. Jest to mega pozytywne, ale kurcz?, przez tyle lat nieco zmieniaj? si? w ?yciu priorytety.

lexie napisał/a:

A propos takiego a nie innego podej?cia administracji - dlaczego nie odda ona forum w r?ce ludziom, którym zale?y? Jest tu takich przynajmniej kilka, wi?c na pewno by?oby to korzystne.


Oddam. Ch?tnie. Tzn, oddam to mo?e z?e s?owo, poniewa? mimo wszystko chcia?bym mie? co? do powiedzenia. Ale bardzo ch?tnie dam takie mo?liwo?ci. Nie b?d? stawia? niepotrzebnych blokad. Na miar? si? i czasu pomog?. Bez problemu odpowiedzialnej osobie udost?pni? opcje administracyjne czy dam mo?liwo?ci rozbudowy systemowej/merytorycznej :-) Je?li b?d? pomys?y do zrealizowania - dzia?ajmy. Ale musz? to by? osoby z g?ow?, odpowiedzialne, które b?d? mia?y wizj? i wyczucie potrzeb u?ytkowników ;-) Je?li znajdziemy ludzia lub ludzi, który maj? na tyle umiej?tno?ci i wiedzy aby pogrzeba? w kodzie - te? jest to do zrobienia. Pozwol? na to wszystko, dam narz?dzia - tylko po prostu nie wezm? tego na swoje barki, poniewa? wiem, ?e nie ogarn?.

Mo?emy wspólnie wybra? kogo? na takiego "menagera", który synchronizowa?by ca?e dzia?anie forum. Mo?emy zebra? si?, stworzy? dzia?, grup? na facebooku - cokolwiek co pozwoli?oby komunikowa? si? na bie??co i ma?ymi kroczkami pcha? forum do przodu. Mo?emy wspólnie wybra? kogo? na stanowisko Admina, takiego, który b?dzie mia? wi?cej czasu ode mnie. Jestem otwarty na takie dyskusje. Je?li kto? z Was uzna, ?e móg?by zaj?? si? jak?? dziedzin? lub chcia?by pomóc w rozwoju serwisu - to super. Mo?e to jest sposób aby zgada? si? i co? zrobi??

Napisa? mo?na du?o. Tylko jest jedna podstawowa sprawa. Ca?a nasza dzia?alno?? by?a, jest i pewnie b?dzie ca?kowicie charytatywna. To co wspólnie stworzymy, co zmienimy w e-mlodzi to zostanie dla nas i dla kolejnych u?ytkowników, którzy b?d? tutaj zagl?da?. Chcia?bym, ?eby?my potraktowali to forum nie jako serwis z wodzem naczelnym czy w?a?cicielem, bo wtedy nie ma to sensu. Wtedy nie b?dzie mowy o wzajemnym zaanga?owaniu. Zawsze w takich dyskusjach wkracza kwestia pieni?dzy. Prosto z mostu mog? powiedzie?, ?e ich nie b?dzie. Ten serwis nie zarabia nawet na koszta swojego utrzymania. Nie wiem jakie musieliby?my mie? osi?gi aby by?a jakakolwiek mo?liwo?? op?acenia ludzi udzielaj?cych si? tutaj. Robi?c cokolwiek musimy przyj?? za?o?enie, ?e wszyscy robimy to za darmo (a ja nie przeszkadzam) po prostu dlatego, ?e fajnie jest tutaj sp?dza? czas. To wszystko + inne prywatne motywacje :-)

Po przeczytaniu tego, a zw?aszcza ostatniego akapitu pojawia si? pytanie: czy mamy na forum taki zespó?, który by?by w stanie wprowadzi? tutaj ostatnio modn? "dobr? zmian?"? :-) Je?li s? ch?tni to piszcie, je?li zbior? si? ludzie pó?niej pójdzie z górki.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com